Bổ Sung Quyết Định Số: 51/2011/QĐ-TTg Ngày 12 Tháng 9 Năm 2011 Của Thủ Tướng Chính Phủ


 THỦ TƯỚNG

CHÍNH PHỦ
_____

Số: xxx/2016/QĐ-TTg

DỰ THẢO 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________

Hà Nội, ngày    tháng 12  năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

 Sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện

_________

          Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 28 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Căn cứ Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện;

Quyết định số 03/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 09 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện;

Điều 1.     Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 09 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện như sau: 

1. Bổ sung các khoản 1,2,3,4,5  Điều 1 quy định Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu như sau:

 1. Nhóm thiết bị gia dụng gồm: đèn LED, bình đun nước nóng có dự trữ;

2. Nhóm thiết bị văn phòng và thương mại gồm: máy tính xách tay.

3. Nhóm thiết bị công nghiệp: thiết bị chiếu sáng công cộng.

4. Nhóm phương tiện giao thông vận tải gồm: xe ô tô con (loại trên 07 chỗ đến 09 chỗ), xe mô tô, xe gắn máy.

5. Nhóm vật liệu: kính xây dựng, vật liệu cách nhiệt, cửa sổ

2. Bổ sung khoản 1,2,3,5 Điều 2 quy định Lộ trình thực hiện dán nhãn năng lượng như sau:

 1. Đối với nhóm thiết bị gia dụng và nhóm thiết bị công nghiệp:

 a) Việc dán nhãn năng lượng tự nguyện đối với: sản phẩm đèn LED, bình đun nước nóng có dự trữ, thiết bị chiếu sáng công cộng, được khuyến khích thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018;

b) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 thực hiện dán nhãn năng lượng theo hình thức bắt buộc đối với sản phẩm đèn LED, bình đun nước nóng có dự trữ, thiết bị chiếu sáng công cộng.

2. Đối với nhóm thiết bị văn phòng và thương mại:

a) Khuyến khích thực hiện việc dán nhãn năng lượng tự nguyện đối với nhóm máy tính xách tay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018;

b) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 thực hiện dán nhãn năng lượng theo hình thức bắt buộc đối với máy in, máy photocopy, màn hình máy tính và máy tính xách tay.

3. Đối với nhóm phương tiện giao thông vận tải (sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới):

a) Việc dán nhãn năng lượng tự nguyện đối với sản phẩm là xe ô tô con (loại trên 07 chỗ đến 09 chỗ) được khuyến khích thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017; xe mô tô, xe gắn máy khuyến khích thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019;

b) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 thực hiện dán nhãn năng lượng theo hình thức bắt buộc đối với sản phẩm xe ô tô con (loại trên 07 chỗ đến 09 chỗ);

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 thực hiện dán nhãn năng lượng theo hình thức bắt buộc đối với sản phẩm xe mô tô, xe gắn máy  khuyến khích(loại trên 07 chỗ đến 09 chỗ)

5. Đối với nhóm vật liệu xây dựng

a) Việc dán nhãn năng lượng tự nguyện được khuyến khích thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019 đối với sản phẩm Kính xây dựng, vật liệu cách nhiệt, cửa sổ

b) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 thực hiện dán nhãn năng lượng theo hình thức bắt buộc đối với sản phẩm Kính xây dựng, vật liệu cách nhiệt, cửa sổ

 4. Sửa đổi khoản 4,5 Điều 4 quy định Giải pháp hỗ trợ thực hiện dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu như sau:

4. Xây dựng các dự án hỗ trợ kỹ thuật  đối với các doanh nghiệp, sản xuất, kinh doanh sản phẩm, công nghệ nâng cao hiệu suất năng lượng; các dự án trình diễn thúc đẩy hoạt động dán nhãn năng lượng cho các đối tượng theo lộ trình quy định tại Quyết định này.

5. Hỗ trợ một phần kinh phí từ kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ hoặc các nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu Ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, Chương trình tăng trưởng xanh hoặc từ nguồn tài trợ cho hoạt động tiết kiệm năng lượng khác cho các cơ sở sản xuất chuyển đổi, cải tiến sản xuất các sản phẩm tiết kiệm năng lượng thực hiện lộ trình dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.

 5. Bổ sung khoản 6, Điều 5 quy định Tổ chức thực hiện như sau:

6. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm hướng dẫn, bố trí kinh phí xây dựng phòng thử nghiệm để đánh giá, dán nhãn năng lượng cho các sản phẩm kính xây dựng, vật liệu cách nhiệt, cửa sổ, cửa đi quy định tại khoản 5 Điều 1 và Điều 2 Quyết định này.
Điều 2.     Hiệu lực thi hành

1 . Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2016.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (5b).

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

  • Xếp hạng hiện tại! 4.91/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Xếp hạng: 4.9/5 - (256 Phiếu bầu)

Để lại bình luận