Dịch Vụ Chứng Nhận Và Công Bố Hợp Quy Cho Thiết Bị Vô Tuyến Nghiệp Dư Nhanh