Danh Mục Sản Phẩm Phải Công Bố Hợp Quy Thiết Bị Thu Phát Sóng (ICT)

2020-05-07T08:46:46+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm Phúc

Danh Mục Sản Phẩm Phải Công Bố Hợp Quy Thiết Bị Thu Phát Sóng (ICT) 2020-05-07T08:46:46+07:00

Hợp Quy Máy In Có Chức Năng Wifi (2,4 GHz/ 60 mW – 100 mW)

2020-05-07T09:30:12+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm Phúc

Hợp Quy Máy In Có Chức Năng Wifi (2,4 GHz/ 60 mW – 100 mW) 2020-05-07T09:30:12+07:00

Dịch Vụ Hợp Quy Điện Thoại Di Động

2020-05-07T09:31:02+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm

Dịch Vụ Hợp Quy Điện Thoại Di Động 2020-05-07T09:31:02+07:00

Hợp Quy Máy Photocopy Có Chức Năng Wifi (2,4 GHz/ 60 mW – 100 mW)

2020-05-07T09:31:53+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm Phúc

Hợp Quy Máy Photocopy Có Chức Năng Wifi (2,4 GHz/ 60 mW – 100 mW) 2020-05-07T09:31:53+07:00

Hợp Quy Điều Hòa Có Chức Năng Wifi (2,4 GHz/ 60 mW – 100 mW)

2020-05-07T09:32:48+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm Phúc

Hợp Quy Điều Hòa Có Chức Năng Wifi (2,4 GHz/ 60 mW – 100 mW) 2020-05-07T09:32:48+07:00

Hợp Quy Nồi Cơm Điện Có Chức Năng Wifi (2,4 GHz/ 60 mW – 100 mW)

2020-05-07T09:34:07+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm Phúc

Hợp Quy Nồi Cơm Điện Có Chức Năng Wifi (2,4 GHz/ 60 mW – 100 mW) 2020-05-07T09:34:07+07:00

Hợp Quy Máy Pha Cà Phê Có Chức Năng Wifi (2,4 GHz/ 60 mW – 100 mW)

2020-05-07T09:35:18+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm Phúc

Hợp Quy Máy Pha Cà Phê Có Chức Năng Wifi (2,4 GHz/ 60 mW – 100 mW) 2020-05-07T09:35:18+07:00

Hợp Quy Tủ Lạnh Có Chức Năng Wifi (2,4 GHz/ 60 mW – 100 mW)

2020-05-07T09:36:53+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm Phúc

Hợp Quy Tủ Lạnh Có Chức Năng Wifi (2,4 GHz/ 60 mW – 100 mW) 2020-05-07T09:36:53+07:00

Hợp Quy Quạt Điện Có Chức Năng Wifi (2,4 Ghz/ 60mW – 100 mW)

2020-05-07T09:37:33+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm Phúc

Hợp Quy Quạt Điện Có Chức Năng Wifi (2,4 Ghz/ 60mW – 100 mW) 2020-05-07T09:37:33+07:00

Hợp Quy Máy Giặt Có Chức Năng Wifi (2,4 GHz/ 60 mW – 100 mW)

2020-05-07T09:38:20+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm Phúc

Hợp Quy Máy Giặt Có Chức Năng Wifi (2,4 GHz/ 60 mW – 100 mW) 2020-05-07T09:38:20+07:00