Danh Mục Đồ Chơi Trẻ Em Phải Chứng Nhận Hợp Quy (QCVN 03)

2020-05-08T10:01:33+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm Phúc

Danh Mục Đồ Chơi Trẻ Em Phải Chứng Nhận Hợp Quy (QCVN 03) 2020-05-08T10:01:33+07:00

Hợp Quy Đồ Chơi Làm Bằng Vật Liệu Dệt Cho Trẻ Dưới 3 Tuổi

2020-05-08T10:01:37+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm Phúc

Hợp Quy Đồ Chơi Làm Bằng Vật Liệu Dệt Cho Trẻ Dưới 3 Tuổi 2020-05-08T10:01:37+07:00

Hợp Quy Đồ Chơi Cho Vào Miệng Bằng Giấy Được Khởi Động Bằng Miệng

2020-05-08T10:01:47+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm Phúc

Hợp Quy Đồ Chơi Cho Vào Miệng Bằng Giấy Được Khởi Động Bằng Miệng 2020-05-08T10:01:47+07:00

Hợp Quy Đồ Chơi Mang Trùm Lên Mũi, Miệng Được Làm Bằng Giấy

2020-05-09T08:56:38+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm Phúc

Hợp Quy Đồ Chơi Mang Trùm Lên Mũi, Miệng Được Làm Bằng Giấy 2020-05-09T08:56:38+07:00

Hợp Quy Vật Liệu Rắn Làm Đồ Chơi Trẻ Em

2020-05-09T08:57:19+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm Phúc

Hợp Quy Vật Liệu Rắn Làm Đồ Chơi Trẻ Em 2020-05-09T08:57:19+07:00

Hợp Quy Đồ Chơi Trẻ Em Dùng Điện

2020-05-09T08:58:20+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm Phúc

Hợp Quy Đồ Chơi Trẻ Em Dùng Điện 2020-05-09T08:58:20+07:00

Hợp Quy Chất Sét Nặn Trong Đồ Chơi Trẻ Em

2020-05-09T08:58:29+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm Phúc

Hợp Quy Chất Sét Nặn Trong Đồ Chơi Trẻ Em 2020-05-09T08:58:29+07:00

Hợp Quy Đồ Chơi Bằng Giấy Khối Lượng Dưới 151g Cho Trẻ Dưới 3 Tuổi

2020-05-09T08:58:38+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm Phúc

Hợp Quy Đồ Chơi Bằng Giấy Khối Lượng Dưới 151g Cho Trẻ Dưới 3 Tuổi 2020-05-09T08:58:38+07:00

Hợp Quy Đồ Chơi Bằng Gỗ Khối Lượng Dưới 151g Cho Trẻ Dưới 3 Tuổi

2020-05-09T08:59:40+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm Phúc

Hợp Quy Đồ Chơi Bằng Gỗ Khối Lượng Dưới 151g Cho Trẻ Dưới 3 Tuổi 2020-05-09T08:59:40+07:00

Hợp Quy Các Loại Mô Phỏng Hình Xăm Làm Đồ Chơi

2020-05-09T09:00:04+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm Phúc

Hợp Quy Các Loại Mô Phỏng Hình Xăm Làm Đồ Chơi 2020-05-09T09:00:04+07:00