Danh Sách Giấy Chứng Nhận Bị Đình Chỉ Và Thay Thế

STT Tên Công ty Mã hồ sơ Mã hồ sơ thay thế Lý do đình chỉ
01 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHƯỢNG HOÀNG XANH A&A PGC-QC19-P002-23.G01 PGC-QC19-P002-23.G01.1 Cập nhật và điều chỉnh thông tin
2024-01-12T09:14:18+07:00