Dự Thảo Nghị Định Sửa Đổi Luật Đo Lường
và Bổ Sung Một Số Quy Định Luật Chất lượng Sản Phẩm, Hàng Hóa

//Dự Thảo Nghị Định Sửa Đổi Luật Đo Lường và Bổ Sung Một Số Quy Định Luật Chất lượng Sản Phẩm, Hàng Hóa

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo: Bộ Khoa Học và Công Nghệ

Đối tượng chịu tác động: Các tổ chức có hoạt động trong lĩnh vực đo lường, các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, …

Phạm vi điều chỉnh: Phê duyệt mẫu với phương tiện đo nhóm 2 theo hướng chuyển sang thực hiện thông quan, sửa đổi danh mục các sản phẩm, hàng hóa được miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu, bổ xung quy định về trình tự, thủ tục sử lý hàng nhập khẩu không phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn.

Trạng thái: Đang lấy ý kiến

Tóm lược dự thảo:

Hiện tại, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định 86/2012/NĐ-CP Nghị định 74/2018/NĐ-CP (gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi quy định về phê duyệt mẫu với phương tiện đo nhóm 2 theo hướng chuyển sang thực hiện sau thông quan, sửa đổi danh mục sản phẩm, hàng hóa được miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu, bổ sung quy định về trình tự, thủ tục xử lý hàng nhập khẩu không phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn. Dự kiến văn bản trên sẽ ảnh hưởng đến các tổ chức có hoạt động trong lĩnh vực đo lường; các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến xuất, nhập khẩu hàng hóa.

  • Nghị định 86/2012/NĐ-CP: Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường,
  • Nghị định 74/2018/NĐ-CP: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Vui lòng chờ vài giây để loading Dự thảo Nghị định sửa đổi NĐ 86 và NĐ 74

Ấn vào đây để download Dự thảo Nghị định sửa đổi NĐ 86 và NĐ 74

Vui lòng chờ vài giây để loading Tờ trình Dự thảo Nghị định sửa đổi NĐ 86 và NĐ 74

Ấn vào đây để download Tờ Trình Dự thảo Nghị định sửa đổi NĐ 86 và NĐ 74

2020-11-26T17:11:02+07:00