Dự Thảo Sửa Đổi Về Phổ Tần Số Vô Tuyến Điện Quốc Gia

//Dự Thảo Sửa Đổi Về Phổ Tần Số Vô Tuyến Điện Quốc Gia

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo: Bộ Thông Tin và Truyền Thông

Đối tượng chịu tác động: Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các tổ chức, Doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến các Phổ tần số vô tuyến điện.

Phạm vi điều chỉnh: Sửa đổi, bổ sung bảng phân chia Phổ tần số vô tuyến điện cho các nghiệp vụ quy định tại Điều 9 quy hoạch Phổ tần số vô tuyến điện Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21/11/2013 được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg ngày 17/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Trạng thái: Đang lấy ý kiến

Tóm lược dự thảo:

Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 71/2013/QĐ-TTg và 02/2017/QĐ-TTg ban hành Quy hoạch Phổ tần số vô tuyến điện Quốc gia (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi quy định về quy hoạch băng tần cho một số mục đích (các sửa đổi quy hoạch băng tần cho hệ thống thông tin di động (IMT); hệ thống phát tin an toàn Hàng hải kỹ thuật số (NAVDAT); thiết bị Hàng hải hoạt động độc lập (AMRD); hệ thống kết nối tàu bay, tàu biển qua vệ tinh (ESIM)); điều kiện sử dụng thiết bị wi-fi trong băng tần 5150-5250 MHz; các chú thích trong bảng phân chia phổ tần; bổ sung quy hoạch băng tần trên 275 GHz cho nghiệp vụ di động mặt đất và cố định. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các tổ chức, Doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến các phổ tần số vô tuyến điện này.

Vui lòng chờ vài giây để loading Dự thảo Quyết định sửa đổi Quy hoạch Phổ tần số vô tuyến điện Quốc gia

Ấn vào đây để download Dự thảo Quyết định sửa đổi Quy hoạch Phổ tần số vô tuyến điện Quốc gia

Vui lòng chờ vài giây để loading Bản thuyết minh Dự thảo

Ấn vào đây để download Bản thuyết minh Dự thảo

Vui lòng chờ vài giây để loading Phụ lục 1

Ấn vào đây để download Phụ lục 1

Vui lòng chờ vài giây để loading Phụ lục 2

Ấn vào đây để download Phụ lục 2

Vui lòng chờ vài giây để loading Phụ lục 3

Ấn vào đây để download Phụ lục 3

2020-12-15T08:21:35+07:00