Thông Tư Số: 16/2010/TT-BKHCN Ngày 21 Tháng 09 Năm 2010 Của Bộ Khoa Học Và Công Nghệ


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Số: 16/2010/TT-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2010

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ 21/2009/TT-BKHCN BAN HÀNH VÀ THỰC HIỆN QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định:

Điều 1. Sửa đổi Điều 4 Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử” như sau:

“Kể từ ngày 01/01/2011: sản phẩm lò vi sóng nêu tại số thứ tự 8 Phụ lục của QCVN 4:2009/KHCN chỉ được lưu thông trên thị trường sau khi đã được chứng nhận hợp quy, gắn dấu hợp quy và đăng ký hồ sơ chất lượng theo quy định.

Kể từ ngày 01/10/2011: các sản phẩm nêu tại số thứ tự 7, 9, 10, 11, 12 và 13 Phụ lục của QCVN 4:2009/BKHCN chỉ được lưu thông trên thị trường sau khi đã được chứng nhận hợp quy, gắn dấu hợp quy và đăng ký hồ sơ chất lượng theo quy định.”

Điều 2. Doanh nghiệp nhập khẩu các thiết bị điện và điện tử đã thực hiện hoạt động đăng ký nêu tại mục 3.5.2 của QCVN 4:2009/BKHCN không phải thực hiện hoạt động công bố hợp quy theo quy định tại Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng CP (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng CP (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Lưu VT, TĐC;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Quân

 

 

Danh mục các thiết bị điện và điện tử phải bảo đảm yêu cầu về an toàn theo QCVN 4:2009/BKHCN

STT

Tên thiết bị điện và điện tử

Tiêu chuẩn áp dụng

 1.  

Dụng cụ điện đun nước nóng tức thời

TCVN 5699-2-35:2007
(IEC 60335-2-35 :2005)

 1.  

Dụng cụ điện đun nước và chứa nước nóng

TCVN 5699-2-21:2007

(IEC 60335-2-21:2004)

 1.  

Máy sấy tóc và các dụng cụ làm đầu khác

TCVN 5699-2-23:2007

(IEC 60335-2-23 :2005)

 1.  

Ấm đun nước

TCVN 5699-2-15:2007

(IEC 60335-2-15 :2005)

 1.  

Nồi cơm điện

TCVN 5699-2-15:2007

(IEC 60335-2-15 :2005)

 1.  

Quạt điện

TCVN 5699-2-80:2007

(IEC 60335-2-80:2005)

 1.  

Bàn là điện

TCVN 5699-2-3:2006
(IEC 60335-2-3 :2005)

 1.  

Lò vi sóng

TCVN 5699-2-25:2007
(IEC 60335-2-25 :2005)

 1.  

Lò nướng điện, vỉ nướng điện (loại di động)

TCVN 5699-2-9:2004
(IEC 60335-2-9:2002, Adm.1:2004)

 1.  

Dây điện bọc nhựa PVC có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V

TCVN 6610-1:2007

(IEC 60227-1 :1998) 

TCVN 6610-3:2000

(IEC 60227-3 :1997) 

TCVN 6610-4:2000

(IEC 60227-4 :1992, Adm.1:1997) 

TCVN 6610-5:2007

(IEC 60227-5:2003)

 1.  

Dụng cụ điện đun nước nóng kiểu nhúng

TCVN 5699-2-74:2005

(IEC 60335-2-74:2002)

 1.  

Dụng cụ pha chè hoặc cà phê

TCVN 5699-2-15:2007

(IEC 60335-2-15:2005)

 1.  

Máy sấy khô tay

TCVN 5699-2-23:2007

(IEC 60335-2-23 :2005)

 • Xếp hạng hiện tại! 4.92/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Xếp hạng: 4.9/5 - (253 Phiếu bầu)

Để lại bình luận