TCVN ISO/IEC 17065:2013 Đánh Giá Sự Phù Hợp – Yêu Cầu Đối Với Tổ Chức Chứng Nhận Sản Phẩm, Quá Trình Và Dịch Vụ

2023-10-14T10:27:05+07:00

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung TCVN ISO/IEC 17065:2013 Đánh Giá Sự Phù Hợp - Yêu Cầu Đối Với Tổ Chức Chứng Nhận Sản Phẩm, Quá Trình và Dịch Vụ Tới Tất Cả Các Đơn Vị Và

TCVN ISO/IEC 17065:2013 Đánh Giá Sự Phù Hợp – Yêu Cầu Đối Với Tổ Chức Chứng Nhận Sản Phẩm, Quá Trình Và Dịch Vụ 2023-10-14T10:27:05+07:00

TCVN ISO 9001:2015 Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng – Các Yêu Cầu

2023-10-14T10:28:20+07:00

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung TCVN ISO 9001:2015 Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng - Các Yêu Cầu Tới Tất Cả Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp Trong Nước Và Quốc Tế. Đây Là Tài

TCVN ISO 9001:2015 Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng – Các Yêu Cầu 2023-10-14T10:28:20+07:00

TCVN ISO 19011:2018 Hướng Dẫn Đánh Giá Hệ Thống Quản Lý

2023-10-14T10:28:26+07:00

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung TCVN ISO 19011:2018 Hướng Dẫn Đánh Giá Hệ Thống Quản Lý Tới Tất Cả Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp Trong Nước Và Quốc Tế. Đây Là Tài Liệu Quan

TCVN ISO 19011:2018 Hướng Dẫn Đánh Giá Hệ Thống Quản Lý 2023-10-14T10:28:26+07:00

Thông Tư 31/2022/TT-BTC – Về Việc Ban Hành Danh Mục Hàng Hóa Xuất Khẩu, Nhập Khẩu Tại Việt Nam

2023-10-14T10:28:33+07:00

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải

Thông Tư 31/2022/TT-BTC – Về Việc Ban Hành Danh Mục Hàng Hóa Xuất Khẩu, Nhập Khẩu Tại Việt Nam 2023-10-14T10:28:33+07:00

Nguyên Tắc Chứng Nhận

2023-11-23T10:14:15+07:00

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia Trung Tâm Chứng Nhận Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung Quy Định Nguyên Tắc và Điều Kiện Chứng Nhận Sản Phẩm Tới Tất Cả Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp Trong Nước Và Quốc Tế. Quy

Nguyên Tắc Chứng Nhận 2023-11-23T10:14:15+07:00