IEC 62321 Xác Định Một Số Chất Trong Sản Phẩm Kỹ Thuật Điện

IEC 62321 Xác định ngưỡng của sáu loại hóa chất quy định trong sản phẩm kỹ thuật điện là tiêu chuẩn được sử dụng để đánh giá hàm lượng chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử khi chưa có các Quy chuẩn Việt Nam tương ứng được quy định tại Thông Tư 30/2011/TT-BCT. Bộ TCVN 12667 được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố và có nội dung tương đương với IEC 62321. Đây là tiêu chuẩn quan trọng mà các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu các loại sản phẩm này cần phải nắm bắt và tuân thủ. Phúc Gia đã tổng hợp lại các tiêu chuẩn kỹ thuật IEC 62321 trong bài viết dưới đây, kính mong quý khách hàng theo dõi và xác định được các thông tin hữu ích cho mình

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia

I. QUY ĐỊNH VIỆT NAM VỀ VIỆC ÁP DỤNG IEC 62321

Thông tư số 30/2011/TT-BCT quy định hàm lượng các hóa chất độc hại bao gồm các chất Chì (Pb), Thủy ngân (Hg), Crom hóa trị 6 (Cr6+), Polybrominated biphenyl (PBB), Polybrominated diphenyl ete (PBDE) không được vượt quá giới hạn cho phép là 0,1 % khối lượng sản phẩm điện, điện tử. Riêng đối với Cadimi (Cd) không được vượt quá 0,01% khối lượng.

Thông tư này cũng nêu rõ tại Khoản 4 Điều 5 “Khi chưa có Quy chuẩn Việt Nam tương ứng, để đánh giá hàm lượng các chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử, tạm thời áp dụng tiêu chuẩn hiện hành của IEC 62321: Sản phẩm kỹ thuật điện – Xác định ngưỡng của sáu loại hóa chất quy định (tên tiếng Anh là Electrotechnical products – Determination of levels of six regulated substances) hoặc tiêu chuẩn tương đương”.

Quy định này được thực hiện từ 23/09/2011 cho đến khi có Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia tương ứng thay thế. Đồng thời yêu cầu các sản phẩm điện, điện tử được sản xuất, nhập khẩu phải thực hiện việc công bố thông tin về giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại kể từ ngày 01/12/2012.

II. NỘI DUNG IEC 62321 SẢN PHẨM KỸ THUẬT ĐIỆN – XÁC ĐỊNH NGƯỠNG CỦA SÁU LOẠI HÓA CHẤT QUY ĐỊNH

IEC 62321 là một tiêu chuẩn kỹ thuật được phát triển bởi Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa Quốc tế (IEC) để hướng dẫn về việc xác định chất lượng của các chất cấm trong các sản phẩm điện tử và điện tử tiêu dùng. Theo đó, Bộ tiêu chuẩn TCVN 12667 được công bố có nội dung tương đương IEC 62321, gồm có các phần sau:

  • IEC 62321-1:2013 (TCVN 12667-1:2020), Phần 1: Giới thiệu và tổng quan
  • IEC 62321-2:2013 (TCVN 12667-2:2020), Phần 2: Tháo dỡ, tháo rời và chuẩn bị mẫu bằng cơ khí
  • IEC 62321-3-1:2013 (TCVN 12667-3-1:2020), Phần 3-1: Sàng lọc – Chì, thủy ngân, cadimi, crom tổng và brom tổng sử dụng phương pháp phổ huỳnh quang tia X
  • IEC 62321-3-2:2020 (TCVN 12667-3-2:2020), Phần 3-2: Sàng lọc – Flo, clo, brom trong polyme và chất điện tử sử dụng sắc ký ion hóa ngọn lửa (C-IC)
  • IEC 62321-4:2017 (TCVN 12667-4:2020), Phần 4: Thủy ngân trong polyme, kim loại và chất điện tử sử dụng CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES và ICP-MS

Phần 1: Giới thiệu và tổng quan (IEC 62321-1:2013 – TCVN 12667-1:2020)

Tiêu chuẩn này đề cập đến mẫu là đối tượng cần được xử lý và đo theo các phương pháp thử nghiệm để xác định mức độ của một số chất. Mu có thể là polyme, kim loại hoặc chất điện tử. Tổ chức tiến hành các phương pháp thử nghiệm phải xác định mẫu và cách tạo ra mẫu theo các tài liệu quy định áp dụng được. Phương pháp thử nghiệm nhằm xác định mức độ của một số chất gồm 2 bước quan trọng gồm:

  • Phương pháp thử nghiệm phân tích (kết cấu được trình bày theo ISO 78-2 nếu thích hợp)
  • Tiến hành trong phòng thí nghiệm (bao gồm các biện pháp đảm bảo chất lượng phù hợp và phương thức xác định tính hiệu lực nhằm chứng minh tính năng của phương pháp phân tích sử dụng thiết bị đo trong phòng thí nghiệm)

Phần 2: Tháo dỡ, tháo rời và chuẩn bị mẫu bằng cơ khí IEC 62321-2:2013 (TCVN 12667-2:2020)

Tiêu chuẩn IEC 62321-2:2013 đưa ra kế hoạch lấy mẫu và chuẩn bị mẫu bằng cơ khí cho các sản phẩm điện, điện tử. Trong đó các mẫu này có thể được sử dụng để xác định mức độ của một số chất như đã mô tả trong phương pháp thử nghiệm trong các tiêu chuẩn khác của bộ tiêu chuẩn TCVN 12667 (IEC 62321). Việc thu được mẫu (tức là lấy mẫu) là bước đầu tiên trong phân tích sản phẩm kỹ thuật điện đối với sự có mặt của một số cht. Tiêu chuẩn này chỉ cung cấp các hướng dẫn lấy mẫu chung, được thiết kế để định hình cơ bn về kế hoạch lấy mẫu phù hợp với sản phm kỹ thuật điện.

IEC 62321 Xác Định Một Số Chất Trong Sản Phẩm Kỹ Thuật Điện

Phần 3-1: Sàng lọc – Chì, thủy ngân, cadimi, crom tổng và brom tổng sử dụng phương pháp phổ huỳnh quang tia X (IEC 62321-3-1:2013 – TCVN 12667-3-1:2020)

Tiêu chuẩn IEC 62321-3-1:2013 mô tả việc phân tích sàng lọc của năm (5) chất, cụ thể là chì (Pb), thủy ngân (Hg), cadimi (Cd), crom tổng (Cr) và brom tổng (Br) trong các vật liệu đồng nhất được tìm thấy trong sản phẩm kỹ thuật điện, bằng cách sử dụng kỹ thuật phân tích của phương pháp phổ huỳnh quang tia X (XRF). Dải hàm lượng được thử nghiệm đối với 5 chất trên trong các vật liệu được quy định tại bảng 1 đến 5 trong tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn này đề cập đến việc kiểm tra độ lặp lại và độ tái lập của năm chất được thử nghiệm, được phân loại theo loại vật liệu bao gồm ABS; PE; PC/ABS; PVC; HIPS; Polyoletin; Thủy tinh pha lê; Thủy tinh; Chất hàn không chì; Hợp kim Si/AI; Hợp kim nhôm đúc; PCB – Bảng mạch in được nghiền nhỏ hơn 250 μm. Đây là hướng dẫn quan trọng giúp đảm bảo tính đồng nhất và tái lập khi thử nghiệm các chất trên các loại vật liệu khác nhau trong quá trình nghiên cứu và sản xuất.

Phần 3-2: Sàng lọc – Flo, clo, brom trong polyme và chất điện tử sử dụng sắc ký ion hóa ngọn lửa (C-IC) – (IEC 62321-3-2:2020 – TCVN 12667-3-2:2020)

IEC 62321-3-2:2020 quy định về phép phân tích sàng lọc flo, clo và brom (Br) trong polyme và chất điện tử sử dụng sắc ký ion hóa ngọn lửa (C-IC). Phương pháp thử này được đánh giá đối với ABS, EMC, PE và PC trong dải hàm lượng được quy định trong bảng 1, 2 và 3 trong tiêu chuẩn này (Các kết quả chi tiết được thể hiện trong phụ lục E bảng E.1 đến bảng E.6 và trong Phụ lục F bảng F.1 và F.2).

Quy trình thử nghiệm trong tiêu chuẩn này nhằm mục đích đốt mẫu và phân tích ion để xác định hàm lượng halogenua trong mẫu. Bằng cách thực hiện các bước quy định một cách chính xác và theo quy trình, mục tiêu chính là đảm bảo rằng quá trình đốt và phân tích được thực hiện một cách đồng nhất và chính xác, từ đó cung cấp kết quả phân tích chính xác về hàm lượng halogenua trong mẫu được thử nghiệm. Công thức tính hàm lượng của halogen chứa trong mẫu (vùng đỉnh hoặc chiều cao đỉnh của halogenua (florua, clorua và bromua) được quy định tại khoản 9 tiêu chuẩn này.

Phần 4: Thủy ngân trong polyme, kim loại và chất điện tử sử dụng CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES và ICP-MS (IEC 62321-4:2017 – TCVN 12667-4:2020) 

IEC 62321-4:2017 hướng dẫn cụ thể về cách xác định hàm lượng thủy ngân trong các sản phẩm điện tử như polyme, kim loại và chất điện tử. Bằng cách sử dụng các phương pháp như CV-AAS (quang phổ hấp thụ nguyên tử và kỹ thuật hóa hơi lạnh), CV-AFS (quang phổ huỳnh quang nguyên tử và kỹ thuật hóa hơi lạnh), ICP-OES (quang phổ phát xạ plasma ghép nối cảm ứng) và ICP-MS (quang phổ khối plasma ghép nối cảm ứng), tiêu chuẩn này giúp đảm bảo rằng mức thủy ngân trong các sản phẩm này đáp ứng các yêu cầu an toàn và môi trường.

IEC 62321-4:2017 hướng dẫn quy trình thử nghiệm bao gồm việc phá triết mẫu bằng phương pháp ướt hoặc bằng vi sóng, sử dụng hệ thống hỗn hống vàng phân hủy nhiệt. Khi sử dụng các tiêu chuẩn phương pháp thử nghiệm, cần đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng bằng cách đưa vào các yêu cầu về mẫu kiểm soát, bao gồm tần suất thử nghiệm và tiêu chí chấp nhận. Điều này cũng áp dụng cho việc kiểm soát chất lượng của phương pháp, như xác định giới hạn phát hiện (LOD) và giới hạn định lượng (LOQ).

Vui lòng chờ vài giây để loading Tiêu chuẩn IEC 62321 (TCVN 12667)

Ấn vào đây để download Tiêu chuẩn IEC 62321 (TCVN 12667)

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA

Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường
Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0981.996.996/ 0982.996.696/ 024.7779.6696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                Website: phucgia.com.vn
Thời gian làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu 8:00 – 18:30; Thứ Bảy 8:00 – 12:00

2024-05-22T15:18:30+07:00