Nghị Quyết Số 58/NQ-CP Về Một Số Chính sách, Giải Pháp Trọng Tâm Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Chủ Động Thích Ứng, Phục Hồi Nhanh Và Phát Triển
Bền Vững Đến Năm 2025

Phúc Gia xin cung cấp nội dung Nghị quyết số 58/NQ-CP về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025 ban hành ngày 21/04/2023 tới các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững cả về số lượng, chất lượng, thực sự trở thành lực lượng quan trọng đảm bảo tính tự chủ của nền kinh tế, Chính phủ đã ban hành và yêu cầu thực hiện quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết số 58/NQ-CP nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp có thể chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025.

Nghị quyết số 58/NQ-CP về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025 gồm các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể từ ngắn hạn đến dài hạn.

Nhiệm vụ, giải pháp ngắn hạn:

  • Khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc, rào cản về pháp lý nhằm khơi thông nguồn lực cho đầu tư sản xuất kinh doanh;
  • Hỗ trợ giảm chi phí cho doanh nghiệp, tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, nguồn lực hỗ trợ của nhà nước;
  • Khắc phục đứt gãy chuỗi cung ứng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, mở rộng thị trường trong nước;
  • Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp tạo cơ hội, ổn định việc làm cho người lao động, đẩy mạnh triển khai chính sách, giải pháp hỗ trợ người lao động;

Nhiệm vụ, giải pháp dài hạn:

  • Tiếp tục cả thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh;
  • Thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp;
  • Hỗ trợ cơ câu lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo và cách mạng công nghiệp 4.0;
  • Tăng cường hiệu quả triển khai các chính sách và nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh;

Nghị quyết số 58/NQ-CP về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025 có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (21/04/2023) và thay thế Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 15 tháng 06 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Vui lòng chờ vài giây để loading Nghị quyết 58/NQ-CP

Ấn vào đây để download Nghị quyết số 58/NQ-CP 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0981.996.996/ 0982.996.696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                 Website: phucgia.com.vn

2024-07-08T09:42:13+07:00