Quyết Định 3276/QĐ-BCT Dán Nhãn Năng Lượng Cho Balát

/Quyết Định 3276/QĐ-BCT Dán Nhãn Năng Lượng Cho Balát

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia

Phúc Gia – Cung Cấp Nội Dung Quyết Định Số: 3276/QĐ-BCT Về Việc Công Bố Dán Nhãn Năng Lượng Cho Balát Đèn Huỳnh Quang Ống Thẳng Và Máy Giặt Gia Dụng Tới Các Đơn Vị, Cá Nhân, Doanh Nghiệp. Hãy Đến Với Phúc Gia® Để Nhận Được Sự Tư Vấn Chuyên Sâu Và Dịch Vụ Công Bố Hợp Quy Trọn Gói Từ A – Z!

BỘ CÔNG THƯƠNG
Số: 3276/QĐ-BCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
CÔNG BỐ DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG CHO SẢN PHẨM BALÁT
ĐÈN HUỲNH QUANG ỐNG THẲNG VÀ MÁY GIẶT GIA DỤNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 28/6/2010;

Căn cứ Nghị định 95/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện; Quyết định số 03/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 51/2011/QĐ-TTg ngày 12/9/2011 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 07/2012/TT-BCT ngày 04/4/2011 của Bộ Công Thương quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng;

Căn cứ Quyết định số 4250/QĐ-BKHCN, Quyết định số 4252/QĐ-BKHCN và Quyết định số 4256/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2013 của Bộ Khoa học và Công nghê về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia về hiệu suất năng lượng đối với sản phẩm balát, bóng đèn huỳnh quang ống thẳng và máy giặt gia dụng;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức dán nhãn năng lượng cho sản phẩm balát, bóng đèn huỳnh quang ống thẳng và máy giặt gia dụng.

Điều 2. Danh mục tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng của các sản phẩm được quy định tại Phụ lục của Quyết định này.

Điều 3. Tổng cục Năng lượng tổ chức việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, đánh giá và cấp chứng nhận theo quy định tại thông tư số 07/2012/TT-BCT ngày 27/12/2012 của Bộ Công Thương về việc Quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/10/2014.

1 TCVN 7897:2013 Balát điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh quang – Hiệu suất năng lượng.
2 TCVN 8248:2013 Balát điện từ dùng cho bóng đèn huỳnh quang – Hiệu suất năng lượng.
3 TCVN 8249:2013 Bóng đèn huỳnh quang ống thẳng – Hiệu suất năng lượng.
4 TCVN 8526:2013 Máy giặt gia dụng – Hiệu suất năng lượng và phương pháp xác định.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ chức năng, Tổng cục trưởng Tổng cục năng lượng, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 5;

– Lưu: VT, TCNL.
KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)Lê Dương Quang

Các Bài Viết Liên Quan Đến Nhãn Năng Lượng:

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0981.996.996/ 0982.996.696/ 024 7779 6696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                Website: phucgia.com.vn

2023-10-18T13:39:57+07:00