Thông Tư 26/2019/TT-BKHCN - Quy Định Chi Tiết Xây Dựng, Thẩm Định
Và Ban Hành Quy Chuẩn Kỹ Thuật

Phúc Gia – Cung cấp nội dung Thông Tư 26/2019/TT-BKHCN – Quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật ban hành ngày 25/12/2019 tới tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật.

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Thông tư về Quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật.

II. NỘI DUNG THÔNG TƯ 26/2019/TT-BKHCN

Thông Tư 26/2019/TT-BKHCN có hiệu lực ngày 01/08/2020, văn bản quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật gồm các hoạt động lập kế hoạch quy chuẩn kỹ thuật; xây dựng quy chuẩn kỹ thuật; thẩm định quy chuẩn kỹ thuật; ban hành quy chuẩn kỹ thuật; rà soát, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ quy chuẩn kỹ thuật; trình bày và thể hiện nội dung quy chuẩn kỹ thuật; thông báo, phổ biến, đăng ký, xuất bản, phát hành quy chuẩn kỹ thuật.

Các thông tư hết hiệu lực kể từ ngày Thông Tư 26/2019/TT-BKHCN này có hiệu lực thi hành, bao gồm:

  • Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật;
  • Thông tư số 30/2011/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định của Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN;
  • Trong đó các dự án xây dựng QCVN thuộc Kế hoạch xây dựng năm 2019 đã phê duyệt tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN và Thông tư số 30/2011/TT-BKHCN;

Trong Thông Tư 26/2019/TT-BKHCN hoạt động lập kế hoạch quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) và quy chuẩn địa phương (QCĐP) yêu cầu phải tuân thủ các quy định và đáp ứng các yêu cầu quản lý nhà nước, đồng thời tránh chồng chéo phạm vi và tuân thủ các điều ước quốc tế. Quy trình xây dựng QCVN diễn ra hàng năm, bắt đầu từ việc đề xuất vào Quý II và kết thúc với việc phê duyệt trong Quý IV của năm trước. Phải đảm bảo thời gian lập dự thảo, lấy ý kiến, phê duyệt và thực hiện kế hoạch, thời gian thông báo không quá 30 ngày sau khi phê duyệt, nhằm đảm bảo tính đồng nhất và kịp thời của quy chuẩn địa phương, phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước.

Việc xây dựng, thẩm định và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật (QCVN) và Quy chuẩn Định phẩm (QCĐP) tại Thông Tư 26/2019/TT-BKHCN như sau:

  • Đối với QCVN – Quy trình bắt đầu từ việc thành lập ban soạn thảo và biên soạn dự thảo, sau đó gửi lấy ý kiến từ các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong vòng 60 ngày (hoặc 30 ngày trong trường hợp cấp thiết). Dự thảo được hoàn chỉnh và gửi đến Bộ Khoa học và Công nghệ để thẩm định trước khi được ban hành.
  • Đối với QCĐP – Tuân theo các bước và thời gian tương tự với QCVN. Dự thảo được hoàn chỉnh và ban hành sau khi có ý kiến đồng ý từ bộ hoặc cơ quan ngang bộ.

Trong tình huống khẩn cấp hoặc do yêu cầu cấp thiết từ các cấp phía trên, các quyết định việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ QCĐP theo thủ tục, quy trình rút ngắn trên cơ sở bảo đảm tính khả thi, cơ sở khoa học và kinh phí cần thiết cho việc triển khai thực hiện. Điều này được quy định tại chương IV, điều 11 của Thông Tư 26/2019/TT-BKHCN. Văn bản nhấn mạnh tính hệ thống và hiệu lực pháp lý của quy chuẩn kỹ thuật, đồng thời đảm bảo việc trình bày thông tin một cách rõ ràng, dễ hiểu và đúng theo quy chuẩn (điều 12, 13). Điều này đặc biệt quan trọng trong việc áp dụng và tuân thủ các tiêu chuẩn về sản phẩm, hàng hóa, và các quy định kỹ thuật khác. 

Thông Tư 26/2019/TT-BKHCN quy định hoạt động thông báo, phổ biến, đăng ký, xuất bản, và phát hành quy chuẩn kỹ thuật theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006 (điều 36). Cụ thể, các cơ quan có trách nhiệm thông báo về ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hoặc hủy bỏ quy chuẩn kỹ thuật trong vòng 30 ngày kể từ ngày quy chuẩn được áp dụng. Thủ tục đăng ký quy chuẩn kỹ thuật đã ban hành thực hiện theo quy định tại Nghị định số 127/2007/NĐ-CP (điều 13).

Các điều quy định trong Thông Tư này thể hiện một mặt trách nhiệm chung và sự liên quan chặt chẽ giữa các tổ chức liên quan đến việc thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật. Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, cơ quan ngang bộ, và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố đều chịu trách nhiệm cập nhật, triển khai và thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật. Còn các tổ chức và cá nhân tham gia xây dựng quy chuẩn cũng có trách nhiệm phản ánh và cải thiện chất lượng của chúng.

III. HIỆU LỰC THI HÀNH

Thông tư 26/2019/TT-BKHCN quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2020.

Vui lòng chờ vài giây để loading Thông Tư 26/2019/TT-BKHCN 

Ấn vào đây để download Thông Tư 26/2019/TT-BKHCN

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0981.996.996/ 0982.996.696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                 Website: phucgia.com.vn

2024-07-08T09:26:16+07:00