Thông Tư Số 11/2021/TT-BTTTT - QCVN 65:2021/BTTTT Quy Chuẩn
Kỹ Thuật Quốc Gia Về Thiết Bị Truy Nhập Vô Tuyến Băng Tần 5 GHz

QCVN 65:2021/BTTTT được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 28/10/2021 cùng Thông Tư Số 11/2021/TT-BTTTT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz. Dưới đây là các nội dung quan trọng mà các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất và khai thác thiết bị này cần lưu ý và tuân thủ theo.

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG QCVN 65:2021/BTTTT VÀ THÔNG TƯ SỐ 11/2021/TT-BTTTT

Thông Tư Số 11/2021/TT-BTTTT (kèm QCVN 65:2021/BTTTT) áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất và khai thác thiết bị có khả năng truy nhập vô tuyến băng tần RLAN 5 GHz nằm trong phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này trên lãnh thổ Việt Nam.

II. NỘI DUNG CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 11/2021/TT-BTTTT

 • Thông Tư Số 11/2021/TT-BTTTT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz (QCVN 65:2021/BTTTT);
 • Thông Tư Số 11/2021 nêu rõ QCVN 65:2013/BTTTT (Thông tư số 01/2013/TT-BTTTT) hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2023;
 • Thông tư khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz áp dụng các quy định của QCVN 65:2021/BTTTT kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

III. NỘI DUNG CHÍNH QCVN 65:2021/BTTTT

 • QCVN 65:2021/BTTTT thay thế QCVN 65:2013/BTTTT về thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành;
 • Mã HS thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz gồm 8517.62.51/ 8525.80.40/ 8802.20.90 (Phụ lục C)
 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này áp dụng cho các thiết bị mạng nội bộ vô tuyến (thiết bị RLAN băng tần 5 GHz) có kh năng hoạt động ở toàn bộ hoặc một số băng tần thu – phát từ 5 150MHz đến 5 350 MHz hoặc 5 470 MHz đến 5 850MHz (mục 1.1).
 • Quy chuẩn này đặt ra các yêu cầu truy nhập băng thông để chia sẻ tài nguyên băng thông với các thiết bị khác.
 • Quy định kỹ thuật về giới hạn và đo kiểm cho các thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz, bao gồm các mục như: Tần số trung tâm danh định; Băng thông kênh danh định và chiếm dụng; Công suất phát RF, điều khiển công suất phát (TPC) và mật độ công sut; Phát xạ không mong muốn của máy phát trong băng tần RLAN 5 GHz và ngoài băng tần RLAN 5 GHz; Phát xạ giả máy thu; Lựa chọn tần số động DFS (yêu cầu đối với thiết bị FBE, LBE và cơ chế phát báo hiệu điều khiển ngắn trên FBE và LBE); Đặc tính chặn máy thu.
 • QCVN 65:2021/BTTTT quy định các thiết bị phải tuân thủ tất cả yêu cầu kỹ thuật của quy chuẩn này khi hoạt động trong các giới hạn biên của điều kiện môi trường hoạt động đã công bố.
 • Thiết bị Slave không có tính năng phát hiện nhiễu radar phải tuân thủ trong băng tần từ 5 250 MHz đến 5 350 MHz.
 • Phương pháp đo mô tả các điều kiện đo kiểm và các phép đo kiểm cụ thể liên quan đến khai báo thiết bị; Tn số; Băng thông kênh chiếm dụng; Công suất RF ra, TPC và mật độ công suất; Phát xạ không mong muốn ngoài băng 5 GHz và RLAN 5 GHz; Cơ chế truy nhập thích nghi; Phát xạ giả máy thu; Đặc tính chặn máy thu.
 • Không cần thực hiện phép đo khi băng thông kênh danh định nằm hoàn toàn trong băng tần 5 150 MHz đến 5 250 MHz.
 • Trường hợp có nhiều hơn một danh sách kênh được khai báo, phép đo chỉ cần thực hiện với một trong số danh sách kênh.

IV. HIỆU LỰC THI HÀNH THÔNG TƯ SỐ 11/2021/TT-BTTTT VÀ QCVN 65:2021/BTTTT

 • Thông Tư số 11/2021/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/05/2022.
 • Kể từ ngày 01/07/2023, thiết bị đầu cuối thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz nhập khẩu và sản xuất trong nước phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại QCVN 65:2021/BTTTT trước khi lưu thông trên thị trường.

Vui lòng chờ vài giây để loading Thông Tư Số 11/2021/TT-BTTTT – QCVN 65:2021/BTTTT

Ấn vào đây để download Thông Tư Số 11/2021/TT-BTTTT – QCVN 65:2021/BTTTT

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0981 996 996/ 0982 996 696/ 024 7779 6696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                 Website: phucgia.com.vn
Thời gian làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu 8:00 – 18:30; Thứ Bảy 8:00 – 12:00

2024-05-15T08:52:40+07:00