Thông Tư Số 38/2020/TT-BTTTT - QCVN 122:2020/BTTTT Về Thiết Bị Vô Tuyến Mạng Diện Rộng Công Suất Thấp (LPWAN) Băng Tần 920 MHz Đến 923 MHz

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 38/2020/TT-BTTTT ngày 16/11/2020 kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 122:2020/BTTTT về thiết bị vô tuyến mạng điện rộng công suất thấp (LPWAN) băng tần 920 MHz đến 923 MHz.

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG THÔNG TƯ 38/2020/TT-BTTTT VÀ QCVN 122:2020/BTTTT

Thông Tư 38/2020/TT-BTTTT (kèm QCVN 122:2020/BTTTT) áp dụng cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh các thiết bị thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này trên lãnh thổ Việt Nam.

Mã số HS thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) băng tần 920 MHz đến 923 MHz được quy định trong Phụ lục D của QCVN 122:2020/BTTTT như sau:

Tên sản phẩm, hàng hóa theo QCVN  Mã số HS Mô tả sản phẩm, hàng hóa 
Thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) băng tần 920 MHz đến 923 MHz.

8517.62.21
8517.62.59
8517.62.69
8517.62.99
8517.69.00

Thiết bị trạm gốc, thiết bị truy cập vô tuyến, hoặc thiết bị đầu cuối có chức năng cảm biến, đo lường, ghi nhận và truyền tải các thông số cần đo qua giao diện vô tuyến.

9015.10.90
9026.80.20

Các cảm biến có chức năng đo lường các thông số môi trường, ghi nhận và truyền tải các thông số cần đo qua giao diện vô tuyến.

II. NỘI DUNG CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 38/2020/TT-BTTTT

  • Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) băng tần 920 MHz đến 923 MHz (QCVN 122:2020/BTTTT).
  • Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

III. NỘI DUNG CHÍNH QCVN 122:2020/BTTTT

  • Quy chuẩn này quy định các chỉ tiêu kỹ thuật về phổ tần, điều kiện kỹ thuật và phương pháp đo đối với thiết bị vô tuyến trong mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) hoạt động tại băng tần 920 MHz đến 923 MHz.
  • Thiết bị vô tuyến trong mạng LPWAN bao gồm các cảm biến (Sensors hay Endpoints) và thiết bị truy cập (Access stations hay Gateways) được kết nối với nhau qua giao diện vô tuyến; sử dụng phổ tần dùng chung (băng tần 920 MHz đến 923 MHz) với các thiết bị vô tuyến cự ly ngắn khác.
  • Các thiết bị vô tuyến trong mạng LPWAN sử dụng phổ tần cấp phép cho thông tin di động công cộng IMT không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này.
  • Việc đo kiểm/thử nghiệm đối với các yêu cầu kỹ thuật trong Quy chuẩn này (trừ 2.4.9) được thực hiện bởi phòng thử nghiệm trong nước được chỉ định, hoặc phòng thử nghiệm ngoài nước được thừa nhận.
  • Yêu cầu kỹ thuật quy định tại 2.4.9 trong Quy chuẩn này, tổ chức, cá nhân được phép sử dụng kết quả đo kiểm/thử nghiệm của phòng thử nghiệm trong nước được chỉ định, hoặc phòng thử nghiệm ngoài nước được thừa nhận, hoặc các phòng thử nghiệm trong nước và ngoài nước được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025, hoặc kết quả đo kiểm/thử nghiệm của nhà sản xuất.
  • Các tổ chức cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện các quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy các thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) băng tần 920 MHz đến 923 MHz và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước theo các quy định hiện hành.

IV. HIỆU LỰC THI HÀNH THÔNG TƯ 38/2020/TT-BTTTT VÀ QCVN 122:2020/BTTTT

Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021, Thông tư 38/2020/TT-BTTTT và QCVN 122:2020/BTTTT có hiệu lực thi hành. Các thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) băng tần 920 MHz đến 923 MHz có mã HS quy định tại Phụ lục D của quy chuẩn phải tuân thủ các quy định trong Quy chuẩn này.

Vui lòng chờ vài giây để loading QCVN 122:2020/BTTTT (Thông tư số 38/2020/TT-BTTTT)

Ấn vào đây để download QCVN 122:2020/BTTTT (Thông tư số 38/2020/TT-BTTTT) 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0981 996 996/ 0982 996 696/ 024 7779 6696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                 Website: phucgia.com.vn
Thời gian làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu 8:00 – 18:30; Thứ Bảy 8:00 – 12:00

2024-07-01T11:26:06+07:00