Ưu Đãi Thuế Cho Doanh Nghiệp Công Nghệ Cao

Ưu đãi thuế ảnh hưởng thế nào đến các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao? Hãy cùng tìm hiểu về thông tin này ngay trong bài viết dưới đây nhé!

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia

I. Doanh nghiệp công nghệ cao là gì?

Căn cứ Luật Công nghệ cao (Luật số 21/2008/QH12) năm 2008 tại khoản 4, điều 3 quy định “Doanh nghiệp công nghệ cao là doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao, có hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao”.

Tại khoản 1, điều 3 của Luật này cũng quy định “Công nghệ cao là công nghệ có hàm lượng cao về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; được tích hợp từ thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại; tạo ra sản phẩm có chất lượng, tính năng vượt trội, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường; có vai trò quan trọng đối với việc hình thành ngành sản xuất, dịch vụ mới hoặc hiện đại hóa ngành sản xuất, dịch vụ hiện có”.

Có thể nói doanh nghiệp công nghệ cao có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế và xã hội bằng cách thúc đẩy sáng tạo, tạo việc làm, tăng trí tuệ kinh tế, cải thiện chất lượng cuộc sống, bảo vệ môi trường và tạo sự cạnh tranh. Vậy nên việc đưa ra các ưu đãi thuế cho các đối tượng này mang ý nghĩa quan trọng trong việc sáng tạo, đổi mới và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Test_QCVN-132-2022-BTTTT

II. Doanh nghiệp công nghệ cao được hưởng ưu đãi thuế như thế nào?

Để trả lời cho câu hỏiSau khi được cấp chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao cho một số sản phẩm cụ thể, các sản phẩm còn lại của doanh nghiệp có thể tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư đang hoạt động theo điều kiện địa bàn ưu đãi đầu tư cho thời gian ưu đãi còn lại hay không?” phải hiểu rõ về các mức ưu đãi thuế; thời gian miễn, giảm thuế và điều kiện áp dụng cho các doanh nghiệp công nghệ cao tại Luật số 32/2013/QH13 – Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

1. Các mức ưu đãi thuế

Theo Khoản 7, Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung thông tin về ưu đãi thuế suất (điều 13, Luật số 14/2008/QH12) mức ưu đãi thuế cho các doanh nghiệp công nghệ cao được quy định như sau:

» (Khoản 1, Điều 13) Áp dụng thuế suất 10% trong thời gian mười lăm năm (15 năm) đối với:

 • Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao;
 • Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới liên quan đến việc phát triển và áp dụng công nghệ cao để giải quyết các thách thức và cơ hội liên quan đến sự phát triển bền vững và bảo vệ môi trường;
 • Thu nhập của doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;
 • Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất (trừ dự án sản xuất mặt hàng thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, dự án khai thác khoáng sản) đáp ứng quy định hiện hành.

» (Khoản 3, Điều 13) Áp dụng thuế suất 20% trong thời gian mười năm (10 năm) đối với:

 • Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn;
 • Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới liên quan đến sản xuất thép cao cấp; sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng; sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp; phát triển ngành nghề truyền thống.

» (Khoản 5, Điều 13) Thời gian thuế suất ưu đãi có thể kéo dài tối đa 15 năm cho các dự án đặc biệt

Đối với dự án cần đặc biệt thu hút đầu tư có quy mô lớn và công nghệ cao thì thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi có thể kéo dài thêm, nhưng thời gian kéo dài thêm không quá mười lăm năm.

» (Khoản 6, Điều 13) Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi

 • Đối với doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận là doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;
 • Đối với dự án ứng dụng công nghệ cao được tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận dự án ứng dụng công nghệ cao.

Ưu đãi thuế

2. Thời gian miễn, giảm thuế

Theo Khoản 8, Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung thông tin về ưu đãi thuế suất (điều 14, Luật số 14/2008/QH12) thời gian miễn, giảm thuế cho các doanh nghiệp công nghệ cao được quy định như sau:

» Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại Khoản 1 Điều 13 và doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được miễn thuế tối đa không quá bốn năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá chín năm tiếp theo.

» Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 3 Điều 13 và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp (trừ địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội thuận lợi theo quy định của pháp luật) được miễn thuế tối đa không quá hai năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá bốn năm tiếp theo.

» Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 1 Điều 13 được tính từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư. Trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.

» Thời gian miễn thuế giảm thuế đối với doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao quy định tại Khoản 1 Điều 13 được tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận là doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

» Đối với trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động và đã được hưởng ưu đãi thuế khi đầu tư mở rộng (quy mô sản xuất, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ sản xuất):

 • Được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế từ dự án hiện tại hoặc được miễn thuế, giảm thuế cho phần thu nhập mới từ việc mở rộng nếu đáp ứng 1 trong 3 tiêu chí sau: (1) Nguyên giá tài sản cố định phải tăng thêm ít nhất từ 20 tỷ đồng cho các dự án mở rộng tại khu vực thường hoặc từ 10 tỷ đồng tại khu vực có điều kiện kinh tế khó khăn. (2) Tỷ trọng nguyên giá tài sản cố định tăng thêm đạt tối thiểu từ 20% so với tổng nguyên giá tài sản cố định trước khi đầu tư; (3) Công suất thiết kế tăng thêm tối thiểu từ 20% so với công suất thiết kế trước khi đầu tư.
 • Trường hợp không đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại Khoản này thì áp dụng ưu đãi thuế theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có).
 • Trường hợp phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng được hạch toán riêng/ không hạch toán riêng được thì thu nhập từ hoạt động đầu tư mở rộng xác định theo tỷ lệ giữa nguyên giá tài sản cố định đầu tư mới đưa vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh trên tổng nguyên giá tài sản cố định của doanh nghiệp.
 • Thời gian miễn, giảm thuế đối với thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn, lĩnh vực ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại khoản này được tính từ năm dự án đầu tư hoàn thành đưa vào sản xuất, kinh doanh.
 • Ưu đãi thuế quy định tại Khoản này không áp dụng đối với các trường hợp đầu tư mở rộng do sáp nhập, mua lại doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư đang hoạt động.

TAX

3. Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế

Theo Khoản 12, Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung thông tin về ưu đãi thuế suất (điều 18, Luật số 14/2008/QH12) điều kiện áp dụng ưu đãi thuế cho các doanh nghiệp công nghệ cao được quy định như sau:

» Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp tại Luật này áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ và nộp thuế theo kê khai. Với diện dự án đầu tư mới không áp dụng đối với các trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu và trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

» Doanh nghiệp phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh để được ưu đãi thuế theo Luật này. Trong trường hợp không hạch toán riêng được, thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh sẽ được tính dựa trên tỷ lệ giữa doanh thu của hoạt động đó so với tổng doanh thu của doanh nghiệp.

» Trong cùng một thời gian, nếu doanh nghiệp được hưởng nhiều mức ưu đãi thuế khác nhau đối với cùng một khoản thu nhập thì doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi thuế có lợi nhất.

Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế

4. Giải đáp thắc mắc

Hiện tại Phúc Gia đang được hưởng ưu đãi thuế theo điều kiện địa bàn ưu đãi đầu tư và sắp tới sẽ được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao cho một số sản phẩm cụ thể. Sau khi được cấp chứng nhận trên, các sản phẩm còn lại của doanh nghiệp có thể tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư đang hoạt động theo điều kiện địa bàn ưu đãi đầu tư cho thời gian ưu đãi còn lại hay không?

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao cho một số sản phẩm và lựa chọn ưu đãi theo ngành nghề công nghệ cao thì doanh nghiệp chỉ được hưởng ưu đãi đối với thu nhập phát sinh từ sản phẩm công nghệ cao nếu đáp ứng các điều kiện ưu đãi theo quy định.

Trường hợp doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư đang hoạt động theo điều kiện địa bàn ưu đãi đầu tư thì thu nhập được hưởng ưu đãi là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của dự án đó. Tuy nhiên, các khoản thu nhập như chuyển nhượng dự án/ bất động sản, khai thác khoáng sản, sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ không được miễn thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Lưu ý trường hợp trong cùng một thời gian, nếu doanh nghiệp được hưởng nhiều mức ưu đãi thuế khác nhau đối với cùng một khoản thu nhập thì doanh nghiệp chỉ được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi thuế có lợi nhất tương ứng với một điều kiện ưu đãi doanh nghiệp đã lựa chọn.

Ưu đãi thuế

Công ty Cổ phần Phòng thử nghiệm Phúc Gia thành lập năm 2016 cung cấp dịch vụ kỹ thuật thuộc các lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng phục vụ các yêu cầu của quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và cung cấp các dịch vụ kỹ thuật có liên quan theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân. 

Với kinh nghiệm qua nhiều năm phát triển, hiện nay năng lực của Phúc Gia đã được khẳng định và thừa nhận như:

 • Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định Phúc Gia đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017 của cả 3 đơn vị công nhận như BoA, AOSC, VACI.
 • Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định Phúc Gia được 03 Bộ đánh giá năng lực và Chỉ định: Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ;
 • Là thành viên chính thức của Hội các phòng thử nghiệm Việt Nam (Vinalab);
 • Là Hội Viên Tập thể Hội Chiếu sáng Việt Nam;
 • Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định Phúc Gia là đơn vị đầu tiên có Hệ thống đo kiểm Quang sinh học tại Việt Nam;
 • Là trung tâm thử nghiệm, thực nghiệm được lựa chọn của nhiều Ban nghiên cứu Tiêu chuẩn Việt Nam…
 • Phúc Gia là một trong số rất ít các Cơ quan Chứng nhận có đủ năng thực thử nghiệm để phục vụ đánh giá chất lượng hàng hóa của mình.

phòng họp PGL

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0981.996.996/ 0982.996.696/ 024 7779 6696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                Website: phucgia.com.vn
Thời gian làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu 8:00 – 18:30; Thứ Bảy 8:00 – 12:00

2024-05-17T10:24:12+07:00