Văn Bản Hợp Nhất Số 23/VBHN-BCT
Quy Định Nhãn Dán Năng Lượng Cho Các Phương Tiện, Thiết Bị Sử Dụng Năng Lượng Thuộc Phạm Vi Quản Lý Của Bộ Công Thương

Văn Bản Hợp Nhất Số 23/VBHN-BCT – Quy định nhãn dán năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý Của Bộ Công Thương ban hành ngày 24/03/2020 sẽ được Phúc Gia gửi tới các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu các phương tiện, thiết bị dán nhãn năng lượng và các tổ chức, cơ quan liên quan tham gia thử nghiệm, quản lý các hoạt động dán nhãn năng lượng.

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia

I. NỘI DUNG CHÍNH VĂN BẢN HỢP NHẤT SỐ 23/VBHN-BCT

Thông tư số 36/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương (có hiệu lực từ ngày 10/02/2017) được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 42/2019/TT-BCT ngày 18/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ báo cáo định kỳ tại các Thông tư do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành hoặc liên tịch ban hành (có hiệu lực từ ngày 05/02/2020), được hợp nhất tại văn bản số 23/VBHN-BCT ngày 24/03/2020.

II. HIỆU LỰC THI HÀNH

  • Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 02 năm 2017 và thay thế Thông tư số 07/2012/TT-BCT ngày 04 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng.
  • Đối với các tổ chức thử nghiệm đã được Bộ Công Thương chỉ định theo quy định của Thông tư số 07, tổ chức thử nghiệm tiếp tục được thực hiện hoạt động cho đến khi hết thời hạn hiệu lực của Quyết định chỉ định phòng thử nghiệm.
  • Đối với các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu phương tiện, thiết bị đã được Bộ Công Thương chứng nhận dán nhãn năng lượng theo quy định của Thông tư số 07, doanh nghiệp được tiếp tục dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị cho đến khi hết thời hạn hiệu lực của Quyết định chứng nhận dán nhãn năng lượng.

III. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

  • Các nhà sản xuất, nhập khẩu phương tiện, thiết bị dán nhãn năng lượng.
  • Các tổ chức thử nghiệm tham gia thử nghiệm phương tiện, thiết bị dán nhãn năng lượng.
  • Các cơ quan quản lý hoạt động dán nhãn năng lượng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Vui lòng chờ vài giây để loading Văn Bản Hợp Nhất Số 23/VBHN-BCT 

Ấn vào đây để download Văn Bản Hợp Nhất Số 23/VBHN-BCT

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0981.996.996/ 0982.996.696/ 024.7779.6696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                 Website: phucgia.com.vn
Thời gian làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu 8:00 – 18:30; Thứ Bảy 8:00 – 12:00

2024-06-19T08:31:11+07:00