Văn Bản Số: 09/BQHH-GSQL Của Tổng Cục Hải Quan

Mẫu số 09/BQHH/GSQL

TÊN DOANH NGHIỆP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       

Độc lập -Tự do - Hanh phúc

       ……., ngày ..... tháng .…. năm …….

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ

Đưa hàng hóa về bảo quản

                   Kính gửi: Chi cục Hải quan …………..……………………

 1. Doanh nghiệp đề nghị mang hàng về bảo quản:

- Tên doanh nghiệp: ……………………… Mã số thuế: …………………

- Trụ sở chính tại: ………………………………………………………….

- Số điện thoại: ………………………. Số fax: …………………………..

2. Đề nghị cơ quan hải quan giải quyết cho doanh nghiệp được mang hàng về bảo quản tại:

- Địa điểm kho, bãi: ………………………………………………………..

- Thuộc phường (xã) …………….......; quận (huyện) ………….………..., tỉnh (TP)…………………………………..

3. Người chịu trách nhiệm chính trước pháp luật về bảo quản hàng hóa:

- Họ và tên: ………………………………., năm sinh: ………………….

- Số CMND: ……………………, ngày cấp: …………, tại …………….

- Số điện thoại liên hệ, cố định: ……………………, di động ………….

4. Nội dung cam đoan:

Kho (bãi) bảo quản hàng hóa có tổng diện tích là:  …………….. m2; có tường rào cứng ngăn cách với khu vực bên ngoài để bảo quản an toàn hàng hóa; có giấy tờ hợp pháp sử dụng kho, bãi (hoặc hợp đồng thuê kho, bãi đến hết ngày ………………….); chịu trách nhiệm bảo quản đầy đủ hàng hóa và không tự ý sử dụng, tiêu thụ hàng hóa đến khi được cơ quan hải quan thông quan.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung khai báo và cam đoan trên đây./.

                                                                                     GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

                                                                                                      (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

  • Xếp hạng hiện tại! 4.93/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Xếp hạng: 4.9/5 - (258 Phiếu bầu)

Để lại bình luận