Các Thông Tin Cần Cung Cấp Trước Khi Đo Kiểm QCVN 132:2022/BTTTT Tại Trung Tâm Phúc Gia/ Information Needed To Be Provided Before Testing QCVN 132:2022/BTTTT In Phuc Gia Center

Phúc Gia® – Ngày 30/11/2022 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 24/2022/TT-BTTTT kèm theo QCVN 132:2022/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện đối với thiết bị đầu cuối viễn thông và công nghệ thông tin bao gồm Thiết bị điện thoại không dây loại kéo dài thuê bao vô tuyến DECT, Máy tính cá nhân để bàn (Desktop computer), Thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình (Set Top Box) trong mạng truyền hình cáp sử dụng kỹ thuật số, Thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình (Set Top Box) trong mạng truyền hình IPTV, Thiết bị thu hình có tích hợp chức năng thu tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2 (iDTV), Máy tính xách tay (Laptop and portable computer), Máy tính bảng (Tablet)/

Phuc Gia® – On November 30, 2022, the Ministry of Information and Communications issued Circular 24/2022/TT-BTTTT attached with QCVN 132:2022/BTTTT National technical regulations on electrical safety for equipment Telecommunications and information technology terminals include DECT wireless telephone extension equipment, Desktop personal computers, and Set Top Boxes. in digital cable television networks, TV signal decoding equipment (Set Top Box) in IPTV television networks, Television recording equipment with integrated DVB-T2 digital terrestrial television signal reception function (iDTV), Laptop and portable computer, Tablet.

Xem thêm:

Quy chuẩn an toàn điện đối với thiết bị đầu cuối viễn thông và công nghệ thông tin QCVN 132:2022/BTTTT được biên soạn dựa trên tiêu chuẩn IEC 62368-1:2018, bao gồm phần chính về các yêu cầu an toàn điện (khả năng chống cháy nổ, chống điện giật…) có hiệu lực từ ngày 01/01/2024/

Electrical safety standards for telecommunications and information technology terminal equipment QCVN 132:2022/BTTTT are compiled based on IEC 62368-1:2018 standard, including the main part on electrical safety requirements ( anti-explosion, anti-electric shock…) effective from January 1, 2024.

Sau đây là các thông tin mà quý doanh nghiệp cần cung cấp trước khi đo kiểm QCVN 132:2022/BTTTT tại Phúc Gia. File đính kèm là bản đầy đủ, vui lòng liên hệ với Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định Phúc Gia để nhận được file đầy đủ nếu bạn đã và đang sử dụng dịch vụ thử nghiệm QCVN 132:2022/BTTTT tại Phúc Gia/

The following is the information that businesses need to provide before testing QCVN 132:2022/BTTTT at Phuc Gia. The attached file is an complete version, please contact Phuc Gia Testing and Inspection Center to receive the full file if you have been using the QCVN 132:2022/BTTTT testing service at Phuc Gia/

Tài liệu này được lập bởi Ban kỹ thuật của Phúc Gia phục vụ cho mục đích đo kiểm QCVN 132:2022/BTTTT

This document was prepared by Phuc Gia’s Technical Department for the purpose of testing QCVN 132:2022/BTTTT

 Lưu ý/ Note:

– Vui lòng cung cấp những thông tin dưới đây để phục vụ cho quá trình thử nghiệm (Bạn có thể liên hệ với nhà sản xuất để truy xuất những thông tin này)/ Please provide the information below for testing purposes (You can contact the manufacturer to retrieve this information).

– Bất kỳ thông tin nào nhà sản xuất không công bố chúng tôi sẽ lấy điều kiện thử nghiệm khắc nghiệt nhất theo yêu cầu của tiêu chuẩn/ For any information not disclosed by the manufacturer, we will use the harshest testing conditions required by the standard.

Vui lòng chờ vài giây để loading Thông Tin Mẫu Thử (bản trắng) Khách Hàng Cần Cung Cấp Khi Đo Kiểm
QCVN 132:2022/BTTTT Tại Trung tâm Phúc Gia/
Please wait a few seconds to load Test Sample Information Customers Need to Provide When Measuring and Testing QCVN 132:2022/BTTTT at Phuc Gia Center

Ấn vào đây để download Thông Tin Mẫu Thử (bản trắng) Khách Hàng Cần Cung Cấp Khi Đo Kiểm QCVN 132:2022/BTTTT  (bản trắng)

Vui lòng chờ vài giây để loading Thông Tin Mẫu Thử (Ví dụ: Laptop) Khách Hàng Cần Cung Cấp Khi Đo Kiểm
QCVN 132:2022/BTTTT Tại Trung tâm Phúc Gia

Ấn vào đây để download Thông Tin Mẫu Thử (Ví dụ: Laptop) Khách Hàng Cần Cung Cấp Khi Đo Kiểm QCVN 132:2022/BTTTT

Vui lòng chờ vài giây để loading Thông Tin Mẫu Thử (Ví dụ: Desktop) Khách Hàng Cần Cung Cấp Khi Đo Kiểm
QCVN 132:2022/BTTTT Tại Trung tâm Phúc Gia

Ấn vào đây để download Thông Tin Mẫu Thử (Ví dụ: Desktop) Khách Hàng Cần Cung Cấp Khi Đo Kiểm QCVN 132:2022/BTTTT

Vui lòng chờ vài giây để loading Thông Tin Mẫu Thử (Ví dụ: Máy Thu Hình (Tivi)) Khách Hàng Cần Cung Cấp Khi Đo Kiểm
QCVN 132:2022/BTTTT Tại Trung tâm Phúc Gia

Ấn vào đây để download Thông Tin Mẫu Thử (Ví dụ: Máy Thu Hình (Tivi)) Khách Hàng Cần Cung Cấp Khi Đo Kiểm QCVN 132:2022/BTTTT

QCVN 132:2022/BTTTT có hiệu lực từ ngày 01/01/2024. Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định Phúc Gia đã xây dựng và sẵn sàng thử nghiệm phục vụ đo kiểm/ thử nghiệm An toàn điện cho các thiết bị đầu cuối viễn thông và công nghệ thông tin theo QCVN 132:2022/BTTTT. Để được hỗ trợ hỗ trợ, Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ với Phúc Gia® theo thông tin liên hệ sau/

QCVN 132:2022/BTTTT takes effect from January 1, 2024. Phuc Gia Inspection Testing Center (Phuc Gia Lab) has been built and is ready to test for electrical safety measurement/testing for telecommunications and information technology terminal devices according to QCVN 132:2022/BTTTT. For support, please contact Phuc Gia® at the following contact information:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ/ Address: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Điện thoại/ Phone: 0981.996.996/ 0982.996.696/ 024 7779 6696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                Website: phucgia.com.vn

Cách tốt nhất để làm rõ điều này là nói chuyện với một chuyên gia. Đừng ngần ngại liên hệ chúng tôi nếu bạn có câu hỏi nào.
Phúc Gia® có thể giúp bạn những việc sau:
– Tư vấn để bạn hiểu rõ hơn những điều bạn đang thắc mắc về việc thử nghiệm QCVN 132:2022/BTTT…;
– Thử nghiệm QCVN 132:2022/BTTTT;
– Thử nghiệm QCVN 101:2020/BTTTT;
– Thử nghiệm QCVN 19:2019/BKHCN;
– Thử nghiệm QCVN 09:2012/BKHCN;
– Chứng nhận QCVN 19:2019/BKHCN;
– Chứng nhận QCVN 09:2012/BKHCN;
– Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng cho các thiết bị điện gia dụng và văn phòng.
Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên bắt đầu quá trình càng sớm càng tốt để xác định và vạch ra chiến lược cho sản phẩm của mình.

2024-04-12T10:36:52+07:00