Quyết Định 1989-QĐ/-TDC Hướng Dẫn Chứng Nhận Thiết Bị Điện Và Điện Tử Phù Hợp QCVN 4:2009/BKHCN Và Sửa Đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN

2022-01-24T10:28:25+07:00

Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung Quyết Định 1989-QĐ-TĐC Về Việc Ban Hành Hướng Dẫn Chứng Nhận Thiết Bị Điện và Điện Tử Phù Hợp Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia QCVN 4:2009/BKHCN Và Sửa Đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN Tới Tất Cả Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp Trong Nước Và Ngoài Nước. Vui

Quyết Định 1989-QĐ/-TDC Hướng Dẫn Chứng Nhận Thiết Bị Điện Và Điện Tử Phù Hợp QCVN 4:2009/BKHCN Và Sửa Đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN 2022-01-24T10:28:25+07:00

TCVN ISO 9001:2015 Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng – Các Yêu Cầu

2022-02-22T15:21:38+07:00

Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung TCVN ISO 9001:2015 Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng - Các Yêu Cầu Tới Tất Cả Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp Trong Nước Và Quốc Tế. Đây Là Tài Liệu Quan Trọng Liên Quan Trực Tiếp Đến Các Doanh Nghiệp Do Vậy Các Bạn Hãy Cùng Phúc

TCVN ISO 9001:2015 Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng – Các Yêu Cầu 2022-02-22T15:21:38+07:00

TCVN ISO 19011:2018 Hướng Dẫn Đánh Giá Hệ Thống Quản Lý

2022-02-22T14:57:17+07:00

Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung TCVN ISO 19011:2018 Hướng Dẫn Đánh Giá Hệ Thống Quản Lý Tới Tất Cả Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp Trong Nước Và Quốc Tế. Đây Là Tài Liệu Quan Trọng Liên Quan Trực Tiếp Đến Các Doanh Nghiệp Do Vậy Các Bạn Hãy Cùng Phúc Gia Tham

TCVN ISO 19011:2018 Hướng Dẫn Đánh Giá Hệ Thống Quản Lý 2022-02-22T14:57:17+07:00

Thông Tư 06/2020/TT-BKHCN – Về Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm, Hàng Hóa Có Khả Năng Gây Mất An Toàn

2022-02-10T15:50:29+07:00

Bộ Khoa Học và Công Nghệ (MOST) vừa ban hành Thông tư 06/2020/TT-BKHCN Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018

Thông Tư 06/2020/TT-BKHCN – Về Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm, Hàng Hóa Có Khả Năng Gây Mất An Toàn 2022-02-10T15:50:29+07:00

Quyết Định 1983 Hướng Dẫn Chứng Nhận Tương Thích Điện Từ (EMC) Đối Với Thiết Bị Điện Và Điện Tử Gia Dụng Và Các Mục Đích Tương Tự Theo QCVN 09:2012/BKHCN

2022-09-19T09:24:14+07:00

Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung Quyết Định 1983/QĐ-TĐC Năm 2014 Hướng Dẫn Chứng Nhận Phù Hợp Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia QCVN 09:2012/BKHCN Về Tương Thích Điện Từ (EMC) Đối Với Thiết Bị Điện Và Điện Tử Gia Dụng Và Các Mục Đích Tương Tự Do Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Tiêu Chuẩn

Quyết Định 1983 Hướng Dẫn Chứng Nhận Tương Thích Điện Từ (EMC) Đối Với Thiết Bị Điện Và Điện Tử Gia Dụng Và Các Mục Đích Tương Tự Theo QCVN 09:2012/BKHCN 2022-09-19T09:24:14+07:00