Quy Định Về Sử Dụng Dấu Chứng Nhận

2024-01-18T11:57:49+07:00

Vui lòng chờ vài giây để loading Quy định về sử dụng Dấu chứng nhận QCVN 19  Vui lòng chờ vài giây để loading Quy định về sử dụng Dấu chứng nhận QCVN 09 

Quy Định Về Sử Dụng Dấu Chứng Nhận 2024-01-18T11:57:49+07:00

Nghị Định Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Nghị Định Số 08/2015/NĐ-CP Ngày 21 Tháng 01 Năm 2015 Của Chính Phủ Quy Định Chi Tiết Và Biện Pháp Thi Hành Luật Hải Quan Về Thủ Tục Hải Quan, Kiểm Tra, Giám Sát, Kiểm Soát Hải Quan

2022-05-30T08:55:40+07:00

Nghị định số 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan Căn cứ

Nghị Định Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Nghị Định Số 08/2015/NĐ-CP Ngày 21 Tháng 01 Năm 2015 Của Chính Phủ Quy Định Chi Tiết Và Biện Pháp Thi Hành Luật Hải Quan Về Thủ Tục Hải Quan, Kiểm Tra, Giám Sát, Kiểm Soát Hải Quan 2022-05-30T08:55:40+07:00

Thông tư số 08/2021/TT-BTTTT Quy Định Danh Mục Thiết Bị Vô Tuyến Điện Được Miễn Giấy Phép Sử Dụng Tần Số Vô Tuyến Điện

2024-05-08T15:22:36+07:00

Thông Tư số 08/2021/TT-BTTTT – Quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo được ban hành ngày 14 tháng 10 năm 2021. Nội dung thông tư này sẽ được Phúc Gia tổng hợp dưới

Thông tư số 08/2021/TT-BTTTT Quy Định Danh Mục Thiết Bị Vô Tuyến Điện Được Miễn Giấy Phép Sử Dụng Tần Số Vô Tuyến Điện 2024-05-08T15:22:36+07:00

Tổng Quan Dự thảo QCVN 134:2024/BTTTT – Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Mức Hấp Thụ Riêng Đối Với Điện Thoại Di Động

2024-05-14T15:45:45+07:00

Dự thảo QCVN 134:2024/BTTTT là một văn bản quan trọng trong việc hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh các thiết bị điện thoại di động nhằm tuân thủ các quy định mới, đảm bảo an toàn và bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng. Phúc Gia đã cập nhật nội dung và

Tổng Quan Dự thảo QCVN 134:2024/BTTTT – Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Mức Hấp Thụ Riêng Đối Với Điện Thoại Di Động 2024-05-14T15:45:45+07:00

Thông Tư Số 15/2018-TT/BTTTT Sửa Đổi Thông Tư Số 30/2011/TT-BTTTT Về Chứng Nhận Hợp Quy Và Công Bố Hợp Quy Đối Với Sản Phẩm Chuyên Ngành Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông

2024-05-08T16:13:01+07:00

Thông tư số 15/2018/TT-BTTTT được Bộ Truyền thông và Thông tin ban hành ngày 15/11/2018 sửa đổi Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông. Đây là tài liệu quan trọng liên quan trực

Thông Tư Số 15/2018-TT/BTTTT Sửa Đổi Thông Tư Số 30/2011/TT-BTTTT Về Chứng Nhận Hợp Quy Và Công Bố Hợp Quy Đối Với Sản Phẩm Chuyên Ngành Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông 2024-05-08T16:13:01+07:00

Quyết Định 3937/QĐ-BKHCN Về Việc Công Bố Tiêu Chuẩn Quốc Gia

2022-06-18T11:52:40+07:00

Phúc Gia – Cung Cấp Nội Dung Quyết Định 3937/QĐ-BKHCN Về Việc Công Bố Tiêu Chuẩn Quốc Gia Tới Tất Cả Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp Trong Nước Và Ngoài Nước. Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính

Quyết Định 3937/QĐ-BKHCN Về Việc Công Bố Tiêu Chuẩn Quốc Gia 2022-06-18T11:52:40+07:00

Dịch Vụ Hợp Quy Điện Thoại Di Động

2020-05-07T09:31:02+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm

Dịch Vụ Hợp Quy Điện Thoại Di Động 2020-05-07T09:31:02+07:00

Hướng Dẫn Thử Nghiệm Máy Tính Xách Tay (Laptop) Theo QCVN 132:2022/BTTTT

2024-05-22T18:14:28+07:00

QCVN 132:2022/BTTTT là Quy chuẩn kỹ thuật về an toàn điện đối với thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin gồm: Điện thoại không dây DECT, Máy tính để bàn (Desktop computer), Set Top Box, Tivi (iDTV), Máy tính xách tay (laptop), Máy tính bảng (tablet). Phúc Gia® – Ngày 30/11/2022 Bộ Thông tin

Hướng Dẫn Thử Nghiệm Máy Tính Xách Tay (Laptop) Theo QCVN 132:2022/BTTTT 2024-05-22T18:14:28+07:00