Thông Tư Số 15/2018-TT/BTTTT Sửa Đổi Thông Tư Số 30/2011/TT-BTTTT
Về Chứng Nhận Hợp Quy Và Công Bố Hợp Quy Đối Với Sản Phẩm Chuyên Ngành Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông

Thông tư số 15/2018/TT-BTTTT được Bộ Truyền thông và Thông tin ban hành ngày 15/11/2018 sửa đổi Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông. Đây là tài liệu quan trọng liên quan trực tiếp đến các doanh nghiệp do vậy Phúc Gia đã tổng hợp nội dung và gửi tới các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

So với Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT thì Thông tư mới không có sự sửa đổi, bổ sung mới về măt đối tượng áp dụng. Các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông bao gồm: các thiết bị viễn thông; các thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện; các thiết bị điện tử và công nghệ thông tin (trừ các thiết bị sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật) tiếp tục thực hiện theo quy định Thông tư này. 

II. NỘI DUNG THÔNG TƯ SỐ 15/2018/TT-BTTTT

Nội dung sửa đổi, bổ sung cho Thông tư 30/2011/TT-BTTTT bao gồm:

  • Bổ sung thông tin về định nghĩa đơn vị đo kiểm phục vụ hoạt động công bố hp quy;
  • Sửa đổi, bổ sung về danh mục sản phẩm, hàng hóa và hình thức quản lý và các trường hợp được miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu;
  • Sửa đổi các quy định thời gian tổ chức chứng nhận hp quy đánh giá và cấp giấy chứng nhận hp quy thành không quá 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (giảm 03 ngày);
  • Sửa đổi và bổ sung các quy định về chứng nhận hợp quy, bao gồm: phương thức chứng nhận hợp quy, hồ sơ đề nghị chứng nhận hợp quy, biện pháp công bố hợp quy, thực hiện lại việc công bố hợp quy;
  • Sửa đổi, bổ sung quy trình, thủ tục công bố hợp quy;
  • Sửa đổi, bổ sung về hồ sơ công bố hợp quy và quy định nộp hồ sơ tới Cục Viễn thông của tổ chức, cá nhân;
  • Sửa đổi, bổ sung về hiệu lực và thủ tục cấp lại giấy chứng nhận hợp quy;
  • Thay thế các “Mu văn bản đề nghị chứng nhận hợp quy” tại Phụ lục II bằng Mu số 01, “Mẫu bản công bố hợp quy” tại Phụ lục III bằng Mẫu số 02; “Mẫu Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy” tại Phụ lục IV bằng Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này;
  • Bãi bỏ khoản 8 Điều 2, khoản 3 Điều 5, khoản 3 Điều 13, điểm a khoản 1 Điều 23; các điểm d và đ khoản 1 Điều 27 Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT.

III. HIỆU LỰC THI HÀNH

Thông tư số 15/2018/TT-BTTTT có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Ngoài ra Bộ Thông Tin và Truyền Thông đã ban hành Thông tư 10/2020/TT-BTTTT (có hiệu lực từ 01/07/2020) nhằm bổ sung, sửa đổi thêm cho Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông.

Vui lòng chờ vài giây để loading Thông Tư số 15/2018/TT-BTTTT

Ấn vào đây để download Thông Tư số 15/2018/TT-BTTTT

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0981.996.996/ 0982.996.696/ 024.7779.6696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                 Website: phucgia.com.vn

2024-05-08T16:13:01+07:00