Thông Tư Số 14/2019/TT-BTTTT - QCVN 119:2019/BTTTT Về Tương Thích
Điện Từ Đối Với Thiết Bị Thông Tin Vô Tuyến Và Dẫn Đường Hàng Hải 

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) ban hành Thông tư số 14/2019/TT-BTTTT kèm QCVN 119:2019/BTTTT vào ngày 22/11/2019 quy định về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến và dẫn đường hàng hải. Đây là một trong những quy chuẩn quan trọng mà các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất, nhập khẩu mặt hàng này cần phải đáp ứng trước khi lưu thông sản phẩm ra thị trường. Mời quý khách cùng tham khảo với Phúc Gia trong bài viết dưới đây.

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Thông tư số 14/2019/TT-BTTTT – QCVN 119:2019/BTTTT áp dụng cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh các thiết bị Ra-đa, thiết bị vô tuyến dẫn đường và thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho nghiệp vụ di động hàng hải thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa cố khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ TT&TT trên lãnh thổ Việt Nam.

II. NỘI DUNG CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 14/2019/TT-BTTTT

  • Bộ TT&TT ban hành Thông tư số 14/2019/TT-BTTTT kèm QCVN 119:2019/BTTTT về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến và dẫn đường hàng hải ngày 22/11/2019.
  • Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này

III. NỘI DUNG CHÍNH QCVN 119:2019/BTTTT

QCVN 119:2019/BTTTT được xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn IEC 60945:2002 và IEC 60945:2002/COR1:2008 của Ủy ban Kỹ thuật điện quốc tế (IEC). Quy chuẩn này do Cục Tần số vô tuyến điện biên soạn, Vụ khoa học và Công nghệ thẩm định và trình duyệt, Bộ TT&TT ban hành kèm theo Thông tư số 14/2019/TT-BTTTT, bao gồm các nội dung sau:

– Quy chuẩn 119 quy định các yêu cầu về tương thích điện từ (EMC) đối với thiết bị thông tin vô tuyến và dẫn đường hàng hải. Áp dụng đối với thiết bị Ra-đa, thiết bị vô tuyến dẫn đường và thiết bị phát, thu – phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho nghiệp vụ di động hàng hải thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa cố khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ TT&TT.

– Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật về môi môi trường thử nghiệm, nơi thử nghiệm, kết quả thử nghiệm (yêu cầu chung), Phát xạ điện từ (phát xạ dẫn, phát xạ bức xạ qua cổng vỏ) và Miễn nhiễm điện từ (Thiết bị thu sóng vô tuyến; Miễn nhiễm đối với nhiễu dẫn tần số vô tuyến; Miễn nhiễm đối với nhiễu bức xạ tần số vô tuyến; Miễn nhiễm đối với xung đột biến nhanh trên đường điện AC, đường tín hiệu và đường điều khiển; Miễn nhiễm đối với xung sét trên đường điện AC; Miễn nhiễm đối với biến đổi nguồn ngắn hạn; Miễn nhiễm đối với lỗi nguồn và Miễn nhiễm đối với phóng tĩnh điện).

– Các phương pháp đo được quy định theo các tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng, ví dụ như Phép thử Miễn nhiễm đối với nhiễu bức xạ tần số vô tuyến được tiến hành như mô tả trong TCVN 7909-4-3:2015, Phát xạ phải được đo bởi thiết bị thu đo tách sóng tựa đỉnh như nêu trong TCVN 6989-1,…

QCVN 119:2019/BTTTT quy định các thiết bị thông tin vô tuyến và dẫn đường hàng hải được nêu ở trên phải tuân thủ các quy định kỹ thuật của Quy chuẩn này và phải thực hiện công bố hợp quy theo Quy chuẩn này. Đối với thiết bị Ra-đa dùng cho nghiệp vụ di động hàng hải, Quy chuẩn này được áp dụng thay cho QCVN 18:2014/BTTTT để thực hiện các quy định của Bộ TT&TT về công bố hợp quy.

– Các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện các quy định về công bố hợp quy và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước theo các quy định hiện hành.

IV. HIỆU LỰC THI HÀNH

Thông tư số 14/2019/TT-BTTTT – QCVN 119:2019/BTTTT về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến và dẫn đường hàng hải có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2020. Yêu cầu các các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất, nhập khẩu mặt hàng này cần phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, công bố hợp quy theo quy chuẩn này trước khi lưu thông sản phẩm ra thị trường.

Vui lòng chờ vài giây để loading Thông tư số 14/2019/TT-BTTTT kèm QCVN 119:2019/BTTTT

Ấn vào đây để download Thông tư số 14/2019/TT-BTTTT kèm QCVN 119:2019/BTTTT

Xem thêm các bài viết khác:

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0981 996 996/ 0982 996 696/ 024 7779 6696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                 Website: phucgia.com.vn
Thời gian làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu 8:00 – 18:30; Thứ Bảy 8:00 – 12:00

2024-07-01T15:56:56+07:00