Bộ Khoa Học Và Công Nghệ Chỉ Định Phúc Gia Lab Thử Nghiệm Đèn LED
Theo QCVN 19:2019/BKHCN

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Phòng thử nghiệm Phúc Gia

Ngày 13/12/2022, Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia đã được Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng đã Quyết định về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm cho Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia về việc thử nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật về an toàn điện và tương thích điện từ (EMC) đối với các sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 19:2019/BKHCN và quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Vui lòng chờ vài giây để load Giấy Chứng Nhận (Lần 2 – Đăng ký hoạt động thử nghiệm tại cơ sở mới)

Ấn vào đây để download Giấy Chứng Nhận (Lần 2)

Ngày 28/10/2021, Phòng thử nghiệm Phúc Gia được Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ cấp quyết định về việc Chỉ định Tổ chức thử nghiệm theo Quyết định số 1951/QĐ-TĐC. Theo đó Phòng thử nghiệm Phúc Gia được thực hiện việc thử nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật về:

  • An toàn điện (ES)
  • Giới hạn nhiễu điện từ (EMI)
  • Miễn nhiễm tương thích điện từ (EMS)
  • An toàn quang sinh học (PBS)

đối với sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 19:2019/KHNCN và các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Vui lòng chờ vài giây để load Quyết định Chỉ định

Ấn vào đây để download Quyết định Chỉ định

Ngày 18/9/2020, Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định chứng nhận đăng ký thử nghiệm An toàn điện và Tương thích điện từ (EMC) đèn LED cho Phúc Gia Lab theo Quyết định số 3084/TĐC-HCHQ ngày 18 tháng 9 năm 2020.

Vui lòng chờ vài giây để load Giấy Chứng Nhận (Lần 1)

Ấn vào đây để download Giấy Chứng Nhận (Lần 1)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA (PGL – Nhấn vào đây để xem thông tin Cty)
Phone: 0981 996 996/ 098 299 6696/ 024 7779 6696

Email: lab@phucgia.com.vn
Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia: “Chính Xác – Khách Quan – Kịp Thời – Tin Cậy”

2023-02-27T18:04:28+07:00