Thông Tư Số 20/2023/TT-BTTTT - QCVN 117:2023/BTTTT Về Thiết Bị Đầu Cuối Thông Tin Di Động Mặt Đất - Phần Truy Nhập Vô Tuyến

QCVN 117:2023/BTTTT được ban hành cùng Thông tư 20/2023/TT-BTTTT quy định “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất – Phần truy nhập vô tuyến” do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2024. Qua đó các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh thiết bị này cần phải đáp ứng các quy định tại QCVN 117:2023/BTTTT trước khi lưu thông trên thị trường.

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Thông tư số 20/2023/TT-BTTTT kèm QCVN 117:2023/BTTTT áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh các thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn này trên lãnh thổ Việt Nam. Mã số HS của các sản phẩm này được quy định như sau:

Tên sản phẩm, hàng hóa theo QCVN Mã số HS Mô tả sản phẩm, hàng hóa
Thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất GSM, W-CDMA, E-UTRA

8517.13.00

8517.14.00

Máy điện thoại di động mặt đất công nghệ E-UTRA FDD và có thể tích hợp một hoặc nhiều chức năng sau:

 • Đầu cuối thông tin di động W-CDMA FDD;
 • Đầu cuối thông tin di động GSM;
 • Đầu cuối mạng thông tin di động 5G độc lập;
 • Đầu cuối mạng thông tin di động 5G lai ghép;
 • Thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong băng tần 2,4 GHz;
 • Truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz;
 • Phát, thu-phát vô tuyến cự ly ngắn.

Thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất không phải máy điện thoại di động tích hợp/ sử dụng một hoặc nhiều công nghệ: Công nghệ E-UTRA; Công nghệ W-CDMA FDD; Công nghệ GSM;

Và có thể tích hợp một hoặc nhiều chức năng sau:

 • Đầu cuối mạng thông tin di động 5G độc lập;
 • Đầu cuối mạng thông tin di động 5G lai ghép;
 • Thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong băng tần 2,4_GHz;
 • Truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz;
 • Phát, thu-phát vô tuyến cự ly ngắn.

II. NỘI DUNG CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 20/2023/TT-BTTTT

 • Thông tư số 20/2023/TT-BTTTT ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất – Phần truy nhập vô tuyến (QCVN 117:2023/BTTTT).
 • Thông tư này thay thế Thông tư số 43/2020/TT-BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất – Phần truy nhập vô tuyến”
 • Thông tư 20 quy định chi tiết về lộ trình áp dụng, theo đó Từ ngày 15/02/2024 – 30/06/2024 thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất lựa chọn áp dụng theo QCVN 117:2020/BTTTT hoặc theo QCVN 117:2023/BTTTT. Khuyến khích lựa chọn theo quy định năm 2023 kể từ khi Thông tư có hiệu lực thi hành và bắt buộc đáp ứng theo QCVN 117:2023/BTTTT kể từ ngày 01/07/2024.

III. NỘI DUNG CHÍNH QCVN 117:2023/BTTTT

QCVN 117:2023/BTTTT do Cục Viễn thông biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Thông tư số 20/2023/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2023.

1. Phạm vi điều chỉnh

QCVN 117:2023/BTTTT “quy định các yêu cầu kỹ thuật phần truy nhập vô tuyến của các thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất GSM, W-CDMA, E-UTRA gồm máy điện thoại di động và các thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất không phải máy điện thoại di động”.

Đối với Máy điện thoại di động:

 • Loại phải sử dụng công nghệ E-UTRA, hỗ trợ tính năng thoại VoLTE và hoạt động trên toàn bộ hoặc một trong các băng tần quy định từ bảng 1 – bảng 5 và tuân thủ các quy định kỹ thuật tại mục 2 của quy chuẩn này.
 • Loại tích hợp công nghệ W-CDMA FDD phải tuân thủ thêm các yêu cầu kỹ thuật quy định tại Phụ lục B của quy chuẩn này.
 • Loại có tích hợp công nghệ GSM phải tuân thủ thêm các yêu cầu kỹ thuật quy định tại Phụ lục C của quy chuẩn này.

Đối với Thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất không phải máy điện thoại di động:

 • Loại tích hợp/ sử dụng công nghệ E-UTRA thì phải hoạt động trên toàn bộ hoặc một trong các băng tần quy định từ Bảng 1 đến Bảng 5 và tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật quy định tại mục 2 của quy chuẩn này.
 • Loại tích hợp/ sử dụng công nghệ W-CDMA FDD phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật quy định tại Phụ lục B của quy chuẩn này;
 • Loại tích hợp/ sử dụng công nghệ GSM phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật quy định tại Phụ lục C của quy chuẩn này.

2. Quy định kỹ thuật

2.1. Điều kiện môi trường

Quy chuẩn này áp dụng trong điều kiện môi trường hoạt động của thiết bị và điều kiện này phải tương ứng với mục đích sử dụng dự kiến của thiết bị. Thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất phải tuân thủ mọi yêu cầu kỹ thuật của QCVN 117:2023/BTTTT khi hoạt động trong các giới hạn biên của điều kiện môi trường hoạt động được xác định theo mục đích sử dụng dự kiến.

2.2. Yêu cầu kỹ thuật

QCVN 117:2023/BTTTT quy định các mức giới hạn không được vượt quá trong thời gian đo kiểm các thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất . Cụ thể như sau:

 • Yêu cầu đối với máy phát (Công suất ra cực đại, Mặt nạ phổ phát xạ, Phát xạ giả, Công suất ra cực tiểu và Tỷ số công suất rò kênh lân cận của máy phát);
 • Yêu cầu đối với máy thu (Độ chọn lọc kênh lân cận – ACS, Đặc tính chặn, Đáp ứng giả, Đặc tính xuyên điều chế, Phát xạ giả, Độ nhạy tham chiếu và Độ nhạy bức xạ tổng cộng – TRS);
 • Công suất bức xạ tổng cộng (TRP) áp dụng đối với các UE có kích thước lớn hơn hoặc bằng 56 mm và nhỏ hơn hoặc bằng 72 mm;
 • Phát xạ bức xạ đánh giá khả năng hạn chế các phát xạ không mong muốn từ cổng vỏ của thiết bị thông tin vô tuyến và thiết bị phụ trợ;
 • Chức năng điều khiển và giám sát xác minh rằng các chức năng điều khiển và giám sát của UE ngăn UE phát trong trường hợp không có mạng hợp lệ.

2.3. Yêu cầu về tính năng thoại VoLTE

QCVN 117:2023/BTTTT quy định máy điện thoại di động sử dụng công nghệ E-UTRA phải hỗ trợ tính năng thoại VoLTE.

3. Phương pháp đo

3.1. Điều kiện môi trường 

Quy chuẩn yêu cầu việc đo kiểm các yêu cầu kỹ thuật tại các điểm giới hạn đại diện trong môi trường hoạt động công bố trong hồ sơ. Các bài đo phải được thực hiện trong đầy đủ các điều kiện môi trường khác nhau (trong giới hạn công bố về môi trường hoạt động của thiết bị) để xác định sự tuân thủ các yêu cầu về kỹ thuật (các trường hợp đặc biệt sử dụng tài liệu tham khảo ETSI TS 136 521-1, ETSI TS 136 508).

3.2. Giải thích kết quả đo

Các kết quả được ghi trong báo cáo đo kiểm đối với các phép đo được mô tả trong QCVN 117:2023/BTTTT này như sau:

 • Giá trị đo được liên quan đến giới hạn tương ứng dùng để quyết định việc thiết bị có thỏa mãn các yêu cầu của Quy chuẩn hay không;
 • Giá trị độ không đảm bảo đo đối với phép đo của mỗi tham số phải được đưa vào báo cáo đo kiểm;
 • Đối với mỗi phép đo, giá trị ghi được của độ không đảm bảo đo phải nhỏ hơn hoặc bằng giá trị cho trong bảng 42, 43;
 • Theo Quy chuẩn này, trong các phương pháp đo, các giá trị của độ không đảm bảo đo phải được tính toán và phải tương đương với hệ số mở rộng (hệ số phủ) k = 1,96 (cho độ tin cậy là 95% trong trường hợp các phân bố đặc trưng cho độ không đảm bảo đo thực tế là chuẩn (Gaussian));
 • Hướng dẫn về việc sử dụng các điều kiện đo khác sử dụng tài liệu tham khảo ETSI TS 136 521-1.

3.3. Phương pháp đo

Các phương pháp đo quy định các điều kiện ban đầu và thủ tục đó cho từng mục tương ứng với các yêu cầu kỹ thuật ở trên, bao gồm:

 • Đối với máy phát (Công suất ra cực đại, Mặt nạ phổ phát xạ, Phát xạ giả, Công suất ra cực tiểu và Tỷ số công suất rò kênh lân cận của máy phát);
 • Đối với máy thu (Độ chọn lọc kênh lân cận – ACS, Đặc tính chặn, Đáp ứng giả, Đặc tính xuyên điều chế, Phát xạ giả, Độ nhạy tham chiếu và Độ nhạy bức xạ tổng cộng – TRS);
 • Đối với phương pháp đo Công suất bức xạ tổng cộng (TRP);
 • Đối với phương pháp đo Phát xạ bức xạ;
 • Đối với phương pháp đo Chức năng điều khiển và giám sát.

4. Quy định về quản lý

 • Thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất GSM, W-CDMA, E-UTRA thuộc phạm vi điều chỉnh phải tuân thủ các quy định kỹ thuật trong QCVN 117:2023/BTTTT và tần số hoạt động của thiết bị phải tuân thủ theo quy định về quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện tại Việt Nam.
 • Các sản phẩm này chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy theo quy chuẩn này.
 • Tính năng thoại VoLTE được thể hiện bằng ký hiệu/cụm từ/chữ “VoLTE” trên nhãn hàng hóa. Việc ghi nhãn hàng hóa thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP, Thông tư số 18/2022/TT-BKHCN.
 • Phương tiện, thiết bị đo: Phương tiện, thiết bị đo phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường.

IV. HIỆU LỰC THI HÀNH

Thông tư 20/2023/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2024. Lộ trình áp dụng cho các thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất – Phần truy nhập vô tuyến được quy định như sau:

 • Từ ngày 15/02/2024 đến hết ngày 30/06/2024 lựa chọn áp dụng theo QCVN 117:2020/BTTTT hoặc theo QCVN 117:2023/BTTTT đối với thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất.
 • Từ ngày 01/07/2024 thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất nhập khẩu và sản xuất trong nước phải đáp ứng các quy định tại QCVN 117:2023/BTTTT trước khi lưu thông trên thị trường.

Vui lòng chờ vài giây để loading Thông tư số 20/2023/TT-BTTTT kèm QCVN 117:2023/BTTTT

Ấn vào đây để download Thông tư số 20/2023/TT-BTTTT – QCVN 117:2023/BTTTT

Xem thêm các bài viết khác:

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0981 996 996/ 0982 996 696/ 024 7779 6696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                 Website: phucgia.com.vn
Thời gian làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu 8:00 – 18:30; Thứ Bảy 8:00 – 12:00

2024-07-01T14:27:13+07:00