Thông Tư 15/2023/TT-BTTTT - QCVN 110:2023/BTTTT Về Thiết Bị Trạm Gốc Thông Tin Di Động E-UTRA - Phần Truy Nhập Vô Tuyến

Thông Tư Số 15/2023/TT-BTTTT kèm theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 110:2023/BTTTT về thiết bị trạm gốc thông tin di động E-UTRA – Phần truy nhập vô tuyến do Bộ Thông tin và Truyền Thông ban hành ngày 24/11/2023. Văn bản này có hiệu lực từ 01/07/2024 yêu cầu các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh các thiết bị này trên lãnh thổ Việt Nam phải đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật đã được công bố trước khi lưu thông sản phẩm ra thị trường.

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Thông Tư Số 15/2023/TT-BTTTT kèm QCVN 110:2023/BTTTT áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh các thiết bị trạm gốc thông tin di động E-UTRA hoạt động trong toàn bộ hoặc một phần bất kỳ băng tần được quy định theo quy chuẩn này trên lãnh thổ Việt Nam.

II. NỘI DUNG THÔNG TƯ SỐ 15/2023/TT-BTTTT

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 15/2023/TT-BTTTT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động E-UTRA – Phần truy nhập vô tuyến ngày 24/11/2023 thay thế Thông tư số 24/2017/TT-BTTTT khi văn bản này có hiệu lực.

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này

III. NỘI DUNG QCVN 110:2023/BTTTT

QCVN 110:2023/BTTTT áp do Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2023/TT-BTTTT. Quy chuẩn này thay thế QCVN 110:2017/BTTTT về Thiết bị trạm gốc thông tin di động E-UTRA – Phần truy nhập vô tuyến ban hành năm 2017.

1. Phạm vi áp dụng

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị trạm gốc thông tin di động E-UTRA (mã số HS: 8517.61.00) hoạt động trong toàn bộ hoặc một phần bất kỳ băng tần được quy định tại Bảng 1.

Bảng 1 – Các băng tần của thiết bị trạm gốc thông tin di động E-UTRA

Băng tần E-UTRA Hướng truyền Băng tần thiết bị trạm gốc E-UTRA Chế độ song công
1 Phát 2 110 MHz đến 2 170 MHz FDD
Thu 1 920 MHz đến 1 980 MHz
3 Phát 1 805 MHz đến 1 880 MHz FDD
Thu 1710 MHz đến 1 785 MHz
5 Phát 869 MHz đến 880 MHz FDD
Thu 824 MHz đến 835 MHz
8 Phát 925 MHz đến 960 MHz FDD
Thu 880 MHz đến 915 MHz
28 Phát 758 MHz đến 788 MHz FDD
Thu 703 MHz đến 733 MHz
40 Phát và thu 2 300 MHz đến 2 400 MHz TDD
41 Phát và thu 2 500 MHz đến 2 690 MHz TDD

2. Quy chuẩn kỹ thuật 

Các yêu cầu kỹ thuật của QCVN 110:2023/BTTTT áp dụng trong điều kiện môi trường hoạt động của thiết bị do nhà sản xuất công bố. Thiết bị phải hoàn toàn tuân thủ mọi yêu cầu kỹ thuật của quy chuẩn này khi hoạt động trong các giới hạn biên của điều kiện môi trưng hoạt động được khai báo. Các nhà cung cấp cách khai báo điều kiện môi trường theo hướng dẫn ở phụ lục B theo quy chuẩn này.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động E-UTRA – Phần truy nhập vô tuyến yêu cầu Nhà sản xuất thiết bị phải công bố: Các băng tần hoạt động của trạm gốc; Các băng tần hoạt động của trạm gốc hỗ trợ cộng gộp sóng mang và Các cấu hình RF được hỗ trợ theo quy định tại 4.6.8 của ETSI TS 136 141. Các yêu cầu kỹ thuật áp dụng cho các cấu hình BS được quy định tại Phụ lục A quy chuẩn này.

QCVN 110:2023/BTTTT bao gồm các yêu cầu kỹ thuật về các mức giới hạn và yêu cầu về phương pháp đo kiểm cho:

 • Phát xạ không mong muốn trong băng tần hoạt động; Tỷ số công suất rò kênh lân cận (ACLR);
 • Phát xạ giả máy phát;
 • Công suất ra cực đại của trạm gốc;
 • Xuyên điều chế máy phát;
 • Phát xạ giả máy thu;
 • Đặc tính chặn;
 • Đặc tính xuyên điều chế máy thu;
 • Độ chọn lọc kênh lân cận (ACS) và chặn băng hẹp;
 • Công suất ra của trạm gốc trong nhà để bảo vệ kênh TRA lân cận;
 • Công suất ra của trạm gốc trong nhà để bảo vệ kênh E-UTRA lân cận;
 • Công suất ra của trạm gốc trong nhà để bảo vệ E-UTRA đồng kênh;
 • Mức chọn lọc chuẩn;
 • Phát xạ bức xạ.

3. Quy định về quản lý theo QCVN 110:2023/BTTTT

 • Thiết bị trạm gốc thông tin di động E-UTRA thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại 1.1 phải tuân thủ các quy định kỹ thuật trong quy chuẩn này.
 • Tần số hoạt động của thiết bị: Tuân thủ quy định về quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện tại Việt Nam.
 • Phương tiện, thiết bị đo: Tuân thủ các quy định pháp luật về đo lường.

IV. HIỆU LỰC THI HÀNH

Thông tư 15/2023/TT-BTTTT – QCVN 110:2023/BTTTT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2024 thay thế Thông tư số 24/2017/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động E-UTRA – Phần truy nhập vô tuyến” ngày 17 tháng 10 năm 2017.

Vui lòng chờ vài giây để loading Thông Tư số 15/2023/TT-BTTTT – QCVN 110:2023/BTTTT

Ấn vào đây để download Thông Tư Số 15/2023/TT-BTTTT – QCVN 110:2023/BTTTT

Xem thêm các bài viết khác:

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0981.996.996/ 0982.996.696/ 024.7779.6696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                 Website: phucgia.com.vn

2024-07-06T11:53:04+07:00