Hồ Sơ Năng Lực Trung Tâm Thử Nghiệm Kiểm Định Và Chứng Nhận Phúc Gia

2024-04-12T15:22:36+07:00

1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Công ty Cổ phần Phòng thử nghiệm Phúc Gia được thành lập vào 15/07/2016 với mã số doanh nghiệp: 0107509079. Công ty Cổ phần Phòng thử nghiệm Phúc Gia gồm: - Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định Phúc Gia - Trung tâm Chứng nhận Phúc Gia

Hồ Sơ Năng Lực Trung Tâm Thử Nghiệm Kiểm Định Và Chứng Nhận Phúc Gia 2024-04-12T15:22:36+07:00

Capacity Profile Of Phuc Gia Certification Inspection and Testing Center

2024-04-02T11:35:07+07:00

1. HISTORY OF FORMATION AND DEVELOPMENT Phuc Gia Laboratory Corporation was established on July 15th, 2016 with business code: 0107509079. Phuc Gia Laboratory Corporation includes: - Phuc Gia Certification Center - Phuc Gia Inspection Testing Center Address: ICD Long Bien, No. 01 Huynh Tan Phat, Sai Dong B Industrial Park, Thach Ban Ward, Long Bien

Capacity Profile Of Phuc Gia Certification Inspection and Testing Center 2024-04-02T11:35:07+07:00

Báo Giá Chứng Nhận Hợp Quy QCVN 19:2019/BKHCN, QCVN 09:2012/BKHCN Và Chứng Nhận Hợp Chuẩn

2024-04-08T10:59:54+07:00

  Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia Trung tâm Chứng nhận Phúc Gia - Công ty Cổ Phần Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia xin được gửi tới quý khách hàng Báo giá Chứng nhận Hợp quy và Chứng nhận Hợp chuẩn. Vui lòng

Báo Giá Chứng Nhận Hợp Quy QCVN 19:2019/BKHCN, QCVN 09:2012/BKHCN Và Chứng Nhận Hợp Chuẩn 2024-04-08T10:59:54+07:00

TCVN ISO/IEC 17065:2013 Đánh Giá Sự Phù Hợp – Yêu Cầu Đối Với Tổ Chức Chứng Nhận Sản Phẩm, Quá Trình Và Dịch Vụ

2023-10-14T10:27:05+07:00

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung TCVN ISO/IEC 17065:2013 Đánh Giá Sự Phù Hợp - Yêu Cầu Đối Với Tổ Chức Chứng Nhận Sản Phẩm, Quá Trình và Dịch Vụ Tới Tất Cả Các Đơn Vị Và

TCVN ISO/IEC 17065:2013 Đánh Giá Sự Phù Hợp – Yêu Cầu Đối Với Tổ Chức Chứng Nhận Sản Phẩm, Quá Trình Và Dịch Vụ 2023-10-14T10:27:05+07:00

TCVN ISO 9001:2015 Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng – Các Yêu Cầu

2023-10-14T10:28:20+07:00

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung TCVN ISO 9001:2015 Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng - Các Yêu Cầu Tới Tất Cả Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp Trong Nước Và Quốc Tế. Đây Là Tài

TCVN ISO 9001:2015 Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng – Các Yêu Cầu 2023-10-14T10:28:20+07:00

TCVN ISO 19011:2018 Hướng Dẫn Đánh Giá Hệ Thống Quản Lý

2023-10-14T10:28:26+07:00

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung TCVN ISO 19011:2018 Hướng Dẫn Đánh Giá Hệ Thống Quản Lý Tới Tất Cả Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp Trong Nước Và Quốc Tế. Đây Là Tài Liệu Quan

TCVN ISO 19011:2018 Hướng Dẫn Đánh Giá Hệ Thống Quản Lý 2023-10-14T10:28:26+07:00

Thông Tư 04/2023/TT-BTTTT – Danh Mục Sản Phẩm Có Khả Năng Gây Mất An Toàn Thuộc Trách Nhiệm Quản Lý Của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông

2024-01-16T10:11:04+07:00

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia Phúc Gia – Cung Cấp Nội Dung Thông Tư 04/2023/TT-BTTTT Tới Tất Cả Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp Trong Nước Và Quốc Tế. Đây Là Tài Liệu Quan Trọng Liên Quan Trực Tiếp Đến Các Doanh

Thông Tư 04/2023/TT-BTTTT – Danh Mục Sản Phẩm Có Khả Năng Gây Mất An Toàn Thuộc Trách Nhiệm Quản Lý Của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông 2024-01-16T10:11:04+07:00

Các Thông Tin Cần Cung Cấp Trước Khi Đo Kiểm QCVN 132:2022/BTTTT Tại Phúc Gia

2024-04-12T10:36:52+07:00

Phúc Gia® – Ngày 30/11/2022 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 24/2022/TT-BTTTT kèm theo QCVN 132:2022/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện đối với thiết bị đầu cuối viễn thông và công nghệ thông tin bao gồm Thiết bị điện thoại không dây loại kéo dài

Các Thông Tin Cần Cung Cấp Trước Khi Đo Kiểm QCVN 132:2022/BTTTT Tại Phúc Gia 2024-04-12T10:36:52+07:00

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TIÊU CHUẨN IEC 62368-1

2023-12-06T14:51:53+07:00

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia Khi tốc độ phát triển của sản phẩm tăng lên, ranh giới giữa thiết bị AV “truyền thống” và ITE (Thiết bị công nghệ thông tin) thay đổi đến mức không thể nhận ra. Tiêu chuẩn IEC

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TIÊU CHUẨN IEC 62368-1 2023-12-06T14:51:53+07:00

SỰ TUÂN THỦ TIÊU CHUẨN IEC 62368-1 Ở CÁC QUỐC GIA, KHU VỰC TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM

2023-12-06T14:52:01+07:00

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia Tiêu chuẩn IEC 62368-1:2018 - Audio/video, information and communication technology equipment - Part 1: Safety requirements: Tiêu chuẩn áp dụng cho sự an toàn của thiết bị điện và điện tử trong lĩnh vực âm thanh, video,

SỰ TUÂN THỦ TIÊU CHUẨN IEC 62368-1 Ở CÁC QUỐC GIA, KHU VỰC TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 2023-12-06T14:52:01+07:00