Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia (PGL) Đạt Chuẩn ISO/IEC 17025:2017

2019-05-31T16:02:43+07:00

Ngày 22 tháng 04 năm 2019, Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia (PGL) nhận được quyết định số 265.2019/QĐ-VPCNCL do Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) (thuộc Bộ Khoa Học Công Nghệ) ban hành về việc công nhận Phòng thử nghiệm Phúc Gia thuộc Công ty Cổ phần Phòng thử nghiệm Phúc Gia đạt chuẩn

Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia (PGL) Đạt Chuẩn ISO/IEC 17025:2017 2019-05-31T16:02:43+07:00

Kết Quả Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Máy Giặt

2019-05-03T08:58:03+07:00

Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung Về Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Máy Giặt Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp. Đây Là Một Trong 10 Sản Phẩm Mà Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Đã Được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) (thuộc Bộ Khoa Học

Kết Quả Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Máy Giặt 2019-05-03T08:58:03+07:00

Kết Quả Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Nồi Cơm Điện

2019-05-03T08:49:13+07:00

Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung Về Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Nồi Cơm Điện Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp. Đây Là Một Trong 10 Sản Phẩm Mà Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Đã Được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) (thuộc Bộ Khoa

Kết Quả Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Nồi Cơm Điện 2019-05-03T08:49:13+07:00

Kết Quả Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Tivi

2019-05-02T16:22:34+07:00

Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung Về Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Tivi Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp. Đây Là Một Trong 10 Sản Phẩm Mà Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Đã Được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) (thuộc Bộ Khoa Học Công

Kết Quả Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Tivi 2019-05-02T16:22:34+07:00

Kết Quả Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Đèn LED

2019-05-02T15:57:53+07:00

Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung Về Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Đèn LED Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp. Đây Là Một Trong 10 Sản Phẩm Mà Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Đã Được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) (thuộc Bộ Khoa Học

Kết Quả Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Đèn LED 2019-05-02T15:57:53+07:00

Kết Quả Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Đèn Huỳnh Quang Compact

2019-05-02T14:41:59+07:00

Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung Về Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Đèn Huỳnh Quang Compact Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp. Đây Là Một Trong 10 Sản Phẩm Mà Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Đã Được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) (thuộc Bộ

Kết Quả Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Đèn Huỳnh Quang Compact 2019-05-02T14:41:59+07:00

Kết Quả Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Bình Nước Nóng

2019-05-02T14:08:07+07:00

Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung Về Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Bình Nước Nóng Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp. Đây Là Một Trong 10 Sản Phẩm Mà Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Đã Được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) (thuộc Bộ Khoa

Kết Quả Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Bình Nước Nóng 2019-05-02T14:08:07+07:00

Kết Quả Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Máy In

2019-05-02T09:37:52+07:00

Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung Về Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Máy In Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp. Đây Là Một Trong 10 Sản Phẩm Mà Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Đã Được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) (thuộc Bộ Khoa Học

Kết Quả Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Máy In 2019-05-02T09:37:52+07:00

Kết Quả Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Máy Photocopy

2019-05-02T08:53:52+07:00

Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung Về Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Máy Photocopy Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp. Đây Là Một Trong 10 Sản Phẩm Mà Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Đã Được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) (thuộc Bộ Khoa Học

Kết Quả Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Máy Photocopy 2019-05-02T08:53:52+07:00

Kết Quả Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Màn Hình Máy Tính

2019-05-02T08:38:45+07:00

Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung Về Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Màn Hình Máy Tính Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp. Đây Là Một Trong 10 Sản Phẩm Mà Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Đã Được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) (thuộc Bộ

Kết Quả Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Màn Hình Máy Tính 2019-05-02T08:38:45+07:00