Hướng Dẫn Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng
Máy Điều Hòa Không Khí Không Ống Gió

Điều hòa không khí thuộc nhóm thiết bị gia dụng phải dán nhãn năng lượng và áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu được quy định tại Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg. Vì vậy để đưa sản phẩm ra thị trường các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh mặt hàng này bắt buộc phải Thử nghiệm hiệu suất năng lượng. Hãy cùng Phúc Gia tìm hiểu những thông tin chi tiết về thời gian, cách thức thực hiện cũng như kiểu loại sản phẩm thuộc phạm vi áp dụng của hoạt động thử nghiệm này trong bài viết dưới đây.

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia

1) Khi nào doanh nghiệp bắt buộc phải Thử nghiệm Hiệu suất năng lượng và Công bố Dán nhãn năng lượng cho Điều hòa không khí không ống gió?

Thử nghiệm Hiệu suất năng lượng

Căn cứ theo Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg – Quyết định ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới ban hành vào ngày 24/05/2023 thay thế Quyết định số 24/2018/QĐ-TTg, sản phẩm Điều hòa không khí được quy định như sau:

 • Tại Phụ lục I có ghi rõ Không cho phép nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh Điều hòa không khí có hiệu suất năng lượng không đáp ứng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu quy định tại Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN)
 • Theo đó doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh mặt hàng này bắt buộc phải Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng theo TCVN 7830:2015 từ ngày 15/07/2023 đến hết ngày 31/03/2025 và theo TCVN 7830:2021 từ ngày 01/04/2025. Đồng thời cũng yêu cầu Điều hòa không khí bắt buộc phải đạt mức Hiệu suất Năng lượng tối thiểu.

Công bố Hiệu suất năng lượng cho Điều hòa không khí

Căn cứ theo Quyết Định số 04/2017/QĐ-TTG – Quyết định quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng với mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện, sản phẩm Điều hòa không khí không có ống gió được quy định như sau:

 • Tại Khoản 1, Điều 1 có ghi rõ Điều hòa nhiệt độ thuộc nhóm thiết bị phải dán nhãn năng lượng và áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu.
 • Tại Điểm a, Khoản 1, Điều 2 về Lộ trình thực hiện dán nhãn năng lượng yêu cầu “thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc đối với nhóm thiết bị gia dụng và thiết bị công nghiệp sau: Đèn huỳnh quang ống thẳng, đèn huỳnh quang compact, chấn lưu điện từ và điện tử cho đèn huỳnh quang, máy điều hòa nhiệt độ, nồi cơm điện, quạt điện, tủ lạnh, máy giặt lồng ngang, máy giặt lồng đứng, máy thu hình, máy biến áp phân phối ba pha, động cơ điện”.
 • Theo đó kể từ ngày 01/01/2013 doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh mặt hàng này bắt buộc phải Công bố Dán nhãn Năng lượng cho Điều hòa.

Hiệu Suất Năng Lượng Của Điều Hòa Là Gì?

2) Thử nghiệm hiệu suất năng lượng cho Điều hòa không khí theo tiêu chuẩn nào?

Tại Phụ lục I, Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg Quy định tiêu chuẩn Thử nghiệm hiệu suất năng lượng và Dán nhãn năng lượng cho Điều hòa không khí không có ống gió như sau:

 • Từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành (15/07/2023) đến hết ngày 31/03/2025 áp dụng theo  TCVN 7830:2015;
 • Từ ngày 01/04/2025 Điều hòa không khí không có ống gió áp dụng theo TCVN 7830:2021 theo thế tiêu chuẩn năm 2015;
 • Cả hai tiêu chuẩn này đều do Tiểu Ban kỹ thuật Tiêu chun Quốc gia TCVN/TC/E1/SC5 “Hiệu suất năng lượng của thiết bị lạnh” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

3) Loại máy Điều hòa nhiệt độ nào bắt buộc tham gia Thử nghiệm hiệu suất năng lượng?

Căn cứ theo TCVN 7830:2015 và TCVN 7830:2021 – “Tiêu chuẩn Quốc gia về máy Điều hòa không khí không ống gió – Hiệu suất năng lượng”,  quy định các loại sản phẩm bắt buộc phải tham gia Thử nghiệm hiệu suất năng lượng theo tiêu chuẩn kỹ thuật này như sau:

 • Áp dụng cho “máy điều hòa không khí không ống gió sử dụng máy nén-động cơ kiểu kín và giàn ngưng tụ làm mát bằng không khí, một cụm hoặc hai cụm, có hoặc không có biến tần có năng suất lạnh danh định đến 12.000W (41.000 BTU/h)”. TCVN 7830:2021 bổ sung thêm “tiêu chuẩn này quy định mức hiệu suất năng lượng và phương pháp xác định hiệu suất năng lượng” cho các loại thiết bị nói trên.
 • Tiêu chuẩn TCVN 7830:2015 cũng áp dụng cho “máy điều hòa không khí có ống gió có năng suất lạnh danh định nhỏ hơn 8.000W và được thiết kế để làm việc ở áp suất tĩnh bên ngoài nhỏ hơn 25 Pa”. Tuy nhiên nội dung này đã bị lược bỏ tại TCVN 7830:2021, doanh nghiệp chú ý thời gian để tuân thủ yêu cầu thử nghiệm đúng theo quy định.
 • Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các máy điều hòa không khí làm mát bằng nước, loại có ống gió, loại xách tay, loại đứng sàn, loại âm trần, các máy điều hòa không khí nhiều hơn hai cụm hoặc các máy điều hòa không khí sử dụng điện ba pha.

Dieu_Hoa_Khong_Khi

4) Khi Thử nghiệm Hiệu suất năng lượng cho sản phẩm này phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật nào?

a) Yêu cầu về năng suất lạnh

Năng suất lạnh phải lớn hơn hoặc bằng 95 % năng sut lạnh do nhà chế tạo công bố.

b) Yêu cầu về hiệu suất năng lượng

Hiệu suất năng lượng của thiết bị được chia thành 5 cấp. Ứng với các cấp hiệu suất năng lượng từ 1 đến 5, hiệu suất năng lượng không được nhỏ hơn giá trị quy định trong Bảng dưới đây. Cấp 1 là cấp có hiệu suất năng lượng thấp nhất, là cơ sở để xác định mức hiệu suất năng lượng tối thiểu (MEPS). Cấp 5 là cấp có hiệu suất năng lượng cao nhất.

Bảng cấp hiệu suất năng lượng theo TCVN 7830:2015
(Áp dụng từ 15/07/2023 đến hết ngày 31/03/2025)

Kiểu thiết bị Năng suất lạnh danh định (f)
W (BTU/h)
Cấp
Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5
Một cụm  2,80 ≥ 3,00 ≥ 3,20 ≥ 3,40 ≥ 3,60

Hai cụm
f < 4 500 (f < 15 000) ≥ 3,10 ≥ 3,40 ≥ 3,60 ≥ 3,80 ≥ 4,20
4 500 ≤ f < 7 000 (15 000 ≤ f < 24 000) ≥ 3,00 >3,20 ≥ 3,40 ≥ 3,60 ≥ 4,00
000 ≤ f < 12 000 (24 000 ≤ f < 41 000) ≥ 2,80 ≥ 3,00 ≥ 3,20 ≥ 3,40 ≥ 3,80

 

Bảng cấp hiệu suất năng lượng theo TCVN 7830:2021
(Áp dụng từ 01/04/2025)

Kiểu thiết bị Năng suất lạnh danh định (f)
W (BTU/h)
Cấp
Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5
Một cụm  2,80 ≥ 3,00 ≥ 3,20 ≥ 3,40 ≥ 3,60

Hai cụm
ϕ < 4 500 (ϕ < 15 000) ≥ 3,10 ≥ 3,40 ≥ 3,60 ≥ 4,80 ≥ 5,20
4 500 ≤ ϕ < 7 000 (15 000 ≤ ϕ < 24 000) ≥ 3,00 >3,20 ≥ 3,40 ≥ 4,60 ≥ 5,00
7 000 ≤ ϕ< 12 000 (24 000 ≤ ϕ < 41 000) ≥ 2,80 ≥ 3,00 ≥ 3,20 ≥ 4,40 ≥ 4,80

Sản phẩm Máy điều hòa không khí không ống gió khi thực hiện dán nhãn năng lượng sẽ thực hiện việc dán nhãn năng lượng so sánh có mẫu như sau:

Nhãn So Sánh 5 sao

5) Các Trung tâm thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định Thử nghiệm hiệu suất năng lượng cho Điều hòa không khí

Để biết Trung tâm/ Phòng thử nghiệm mà bạn đang có dự định thử nghiệm ở đó có được chỉ định hay không bạn hãy liên hệ với bên thử nghiệm để xin quyết định chỉ định của Bộ Công Thương cấp cho đơn vị đó. Hoặc có thể lên trang web chính thức của Bộ Công Thương để kiểm tra.

Theo đó Trung tâm thử nghiệm Phúc Gia là một trong những đơn vị được Bộ Công Thương chỉ định Thử nghiệm hiệu suất năng lượng các thiết bị gia dụng cũng như cho các loại Máy Điều hòa Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm hiệu suất năng lượng số 986/GCN-BCT.

6) Để Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng Máy Điều hòa nhiệt độ doanh nghiệp cần mang bao nhiêu mẫu đến Phòng thử nghiệm để test?

Hiện nay các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh các loại Điều hòa nhiệt độ chỉ cần mang tối thiểu 1 mẫu/ loại đến các đơn vị thử nghiệm để thực hiện Thử nghiệm hiệu suất năng lượng.

7) Chi phí và thời gian Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng Máy điều hòa không khí?

Tùy theo giá niêm yết của từng đơn vị thử nghiệm sẽ có mức chênh lệch khác nhau, Phí Thử nghiệm hiệu suất năng lượng cho Máy điều hòa nhiệt độ tại Phúc Gia Lab được niêm yết tại: Báo Giá Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng.

Thời gian thử nghiệm sẽ phụ thuộc vào từng đơn vị khách hàng muốn thử nghiệm, thông thường sẽ từ 2 – 10 ngày/ model. Tuy nhiên, tại Trung tâm thử nghiệm Phúc Gia, chúng tôi luôn hỗ trợ khách hàng tốt nhất về thời gian thử nghiệm. Tại đây, việc thử nghiệm hiệu suất năng lượng cho máy Điều hòa không khí không ống gió chỉ từ 1-3 ngày/ model với loại thường và 3-5 ngày/ model với loại biến tần. Trong đó bao gồm cả ngày cuối tuần, ngày lễ do Phúc Gia bố trí tăng cường nhân sự tăng ca để phục vụ đo kiểm tối đa.

Vui lòng chờ vài giây để loading Chỉ định của Bộ Công thương

Ấn vào đây để download Chỉ định của Bộ Công thương

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0981 996 996/ 0982 996 696/ 024 7779 6696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                Website: phucgia.com.vn

2024-06-10T11:37:04+07:00