Chứng Nhận 2020-05-25T17:59:18+07:00

»» CHỨNG NHẬN ««

Phúc Gia® vẫn đang trong thời gian áp dụng ISO 17065:2012.

Trong tương lai, sau khi quá trình xin chỉ định chứng nhận được hoàn thiện, Phúc Gia® sẽ thông báo lại quý khách sớm!